Luật mở cửa sổ mới nhất: Trổ cửa sổ sang nhà liền kề có được không?

Nội dung bài viết

 1. I. Các căn cứ pháp luật điều khoản về mở cửa sổ mới nhất
 2. II. Quy định pháp luật mở cửa sổ mới nhất
  1. Có được mở cửa sổ sang nhà láng giềng không?
  2. Quy định về mở cửa sổ ra lối đi chung
  3. Mở cửa sổ có phải xin giấy phép triển khai không
  4. Quy định khắc phục vi phạm về mở cửa sổ

Những tranh chấp xích míc về cầu chuyện mở cửa sổ như vậy nào vô cùng liên tục xảy ra & thỉnh thoảng mất tình làng nghĩa xóm. Bởi cửa sổ với mục tiêu lấy sáng & lấy do tuy nhiên nếu mà mở không đúng nó có như cửa sổ ngắm sang nhà bên cạnh, đối diện nó có thể quấy rầy đến đời sống của họ.

Vậy, các vấn đề nhận được mở cửa sổ sang nhà láng giềng không, điều khoản mở cửa sổ ra ngõ đi chung như vậy nào, giấy thỏa thuận mở cửa sổ là gì? Mời độc giả hãy xem thêm các quy định về mở cửa sổ mới nhất theo pháp luật hiện hành để có thể tiến hành đúng các quy chuẩn triển khai về mở cửa sổ &, bảo đảm quyền lợi về mở cửa hay giải quyết vấn đề tranh chấp khi mở cửa sổ với các nhà láng giềng xung quanh ổn thỏa nhất.

I. Các căn cứ pháp luật điều khoản về mở cửa sổ mới nhất

Các điều khoản về trổ cửa sổ 2010 - 2015 & trước đấy được làm theo pháp luật triển khai & luật dân sự 2005, các chuẩn mực triển khai tuy nhiên chưa thực tế & gây nhiều tranh luận & được thay thế bằng các nguyên tắc về trổ cửa sổ theo BLDS 2015 & tiêu chí xây Việt Nam (VN) năm 2012.

Có thể nói các nguyên tắc về mở cửa sổ khi triển khai nhà ở, công trình sẽ có các giai đoạn vận dụng các nguyên tắc luật về trổ, mở cửa sổ không giống nhau theo các quy chuẩn mở cửa sổ Việt nam không giống nhau.

Pháp luật điều khoản nhận được mở cửa sổ sang nhà liền kề không?

Cụ thể:

- Trước ngày 3/4/2008: Quy định mở cửa sổ theo Quy chuẩn Việt Nam (VN) (tập một năm 1997 phát hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) & phần II của tập một được thay thế bởi Quy chuẩn triển khai Việt Nam (VN) QCXDVN 01: 2008/BXD). Trong đó có điều khoản giảm thiểu quyền trổ cửa như sau:

+ Từ tầng 2 trở lên chỉ được mở cửa đi, cửa sổ lỗ thông hơi trên các bờ tường cách ranh giới đất với công trình bên cạnh tối thiểu 2m & điều khoản khi mở cửa không thể thiếu giải pháp tránh ngắm trực tiếp & thiết kế bên trong nhà bên cạnh.

Nếu ranh giới dưới 2m có thể được mở các lỗ cửa có thiết kế cánh cố định, cửa chớp & mép dưới cao hơn mặt sàn tối thiểu 2m nếu như có thỏa thuận với chủ BĐS ở bên. Trường hợp nếu thỏa thuận bị hủy bỏ thì sẽ phải bít lỗ thông, cửa sổ mà chưa hẳn đàm phán, xét xử.

- Kể từ ngày 3/4/2008 các quy chuẩn trên được thay thế bằng Quy chuẩn triển khai Việt Nam (VN) QCXDVN 01: 2008/BXD đó là: Tất cả các bộ phần của công trình nhà ở từ cánh cửa đi, cửa sổ không được quá hạn chế đất mà không điều khoản chi tiết giảm thiểu quyền như trước nên vận dụng các nguyên tắc mở cửa sổ theo BLDS 2005.

- Từ 28/12/2012 đến giờ các nguyên tắc mở cửa sổ 2019 được làm theo điều khoản của Tiêu chuẩn triển khai Việt Nam (VN) đang có hiệu lực thi hành TCVN 9411: 2012: Nhà ở liền kề – Tiêu chuẩn thiết kế  (Tiêu chuẩn phát hành kèm theo quyết định số 3621/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học & Công nghệ ngày 28 tháng 12 năm 2012).

Như vậy, điều khoản về mở cửa sổ mới nhất ngày nay từ năm 2012 đến giờ 2019 được tiến hành dựa theo các các căn cứ từ điều khoản về trổ cửa sổ trong triển khai ở nhiều văn bản:

 • Bộ luật Dân sự 2015.
 • Luật Xây dựng 2014
 • Tiêu chuẩn đất nước TCVN 9411:2012 về nhà ở liền kề, tiêu chí thiết kế
 • Thông tư 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng chỉ dẫn về cấp giấy phép xây dựng…

II. Quy định pháp luật mở cửa sổ mới nhất

Dưới đấy là những tư vấn luật nhà đất của địa ốc muanhadep.vn đối với các điều khoản về mở cửa sổ mới nhất theo pháp luật hiện hành hỗ trợ bạn replay những vấn đề câu hỏi điều khoản về mở cửa sổ 2 nhà liền kề, điều khoản về mở cửa sổ ra lối đi chung hay các thủ tục trổ cửa sổ, mở cửa sổ sang nhà láng giềng liền kề bên cạnh như vậy nào.

Có được mở cửa sổ sang nhà láng giềng không?

Quy định pháp luật nhận được phép mở cửa sổ sang nhà bên cạnh hay không, hạn chế quyền mở cửa sổ sang nhà liền kề như vậy nào? Khoản 3 Điều 176 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

“3. Đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ có trong tay BĐS liền kề không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt cấu tạo triển khai, trừ tình huống được chủ có trong tay BĐS liền kề chấp nhận.

Trường hợp nhà xây khác biệt tuy nhiên tường sát liền nhau thì chủ có trong tay cũng chỉ được đục tường, đặt cấu tạo triển khai đến hạn chế ngăn cách tường của mình.”

Đồng thời, Điều 178 Bộ luật Dân sự 2015 điều khoản quy định về mở cửa sổ sang nhà bên cạnh chi tiết như sau:

“Điều 178. Trổ cửa ngắm sang BĐS liền kề

1. Chủ có trong tay nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện & đường đi chung theo điều khoản của pháp luật về triển khai.

2. Mặt dưới mái che trên cửa ra vào, mặt dưới mái che cửa sổ quay ra đường đi chung phải cách mặt đất từ 2,5 mét trở lên.”

Như vậy, theo điều khoản này thì chủ có trong tay nhà có quyền được mở cửa ra vào & cửa sổ hướng quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện tất nhiên sẽ phải mở theo điều khoản của pháp luật triển khai.

Trong đó, Luật triển khai 2014 không điều khoản việc mở, trổ cửa sổ ngắm sang nhà láng giềng, đất liền kề chi tiết tuy nhiên khẳng định việc phải Áp dụng tiêu chí, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư triển khai (Điều 6 Luật triển khai 2014). Vì thế, vậy điều khoản mở cửa sổ ngắm sang nhà láng giềng (đối diện, liền kề) sẽ thuận theo các nguyên tắc tại Tiêu chuẩn đất nước TCVN 9411:2012 về nhà ở liền kề, tiêu chí thiết kế. Cụ thể tại quy chuẩn triển khai về mở cửa sổ được điều khoản tại điểm 6.4.3 của tiêu chí đất nước này như sau:

- Nếu tường nhà xây sát với ranh giới của lô đất, ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác: Không được phép mở cửa sổ, cửa thông gió, cửa đi lại.

- Nếu tường xây cách ranh giới lô đất, ranh giới nền nhà láng giềng bên cạnh, đối diện từ 2,0m trở lên: Được phép mở cửa đi, cửa sổ, cửa thông gió, thông hơi.

- Quy định về mở cửa sổ sang đất liền kề: nếu khu đất liền kề chưa có công trình triển khai hoặc thấp tầng: được mở cửa thông gió, cửa kính cố định để lấy sáng với tầm cách cạnh dưới của những loại cửa phải cách mặt sàn ít nhất là 2m. Đồng thời, nếu mai sau đất liền kề triển khai công trình thì những cửa sổ này phải đồng ý không được dùng (bít lại).

Các quy định về mở cửa sổ sang nhà liền kề bên cạnh, láng giềng, lối đi chung

Quy định về mở cửa sổ ra lối đi chung

Đối với luật trổ cửa sổ ra lối đi chung, ngõ chung, đất công cộng được điều khoản tại điều 178 Bộ luật Dân sự 2015. Trong đó, pháp luật triển khai cho phép được mở cửa sổ, cửa ra vào quay sang đường đi chung khi tuân theo các nguyên tắc về luật triển khai. Đồng thời, khoản 2 Điều 178 BLDS cũng điều khoản về hạn chế luật xây nhà trổ cửa sổ ra ngõ đi chung: “2. Mặt dưới mái che trên cửa ra vào, mặt dưới mái che cửa sổ quay ra đường đi chung phải cách mặt đất từ 2,5 mét trở lên.”

Theo đó, so với cửa sổ mở ra lối đi chung phải bảo đảm điều khoản về tầm cách mặt dưới mái che với đường đi chung ít nhất là 2,5m.

Song song với điều khoản tại BLDS thì tiêu chí đất nước TCVN 9411:2012 về nhà ở liền kề, tiêu chí thiết kế tại điểm 6.4.3 về cửa đi, cửa sổ cũng có thể có điều khoản về luật triển khai trổ - mở cửa sổ như sau: Trường hợp tiếp lô nhà liền kề tiếp giáp với đất công cộng, vườn hoa, công viên, bãi đỗ xe, bãi trống, các không gian công cộng không tác động tới nhà liền kề trên thì được phép mở cửa sổ đố định hoặc các bộ phận trang trí cửa tuy nhiên phải được cơ quan tính năng cân nhắc quyết định nhận được mở cửa sổ sang đất liền kề trong mỗi tình huống.

Như vậy, luật mở cửa sổ mới nhất cho phép chủ có trong tay nhà có quyền được mở cửa sổ ngắm sang nhà bên cạnh tuy nhiên có hạn chế về tầm cách cửa sổ tới đất nhà bên cạnh hay chiều cao mái che cửa sổ khi mở ra lối đi chung, đất công cộng.

Và nếu là tường chung thì muốn trổ cửa sổ phải được chủ có trong tay BĐS liền kề chấp nhận (giấy thỏa thuận mở cửa sổ). Trường hợp tường sát liền nhau thì chủ có trong tay chỉ được đục tường, đặt cấu tạo trên phần tường của mình.

Tham khảo thêm những điều khoản về: Tranh chấp lối đi chung để bảo vệ quyền lợi đúng pháp luật & tiến hành các bổn phận theo hợp pháp.

Mở cửa sổ có phải xin giấy phép triển khai không

Hiện nay, pháp luật không điều khoản về vấn đề phải xin cấp giấy phép triển khai so với các tình huống mở trổ cửa sổ. Những sửa chữa mở cửa sổ thuộc đối tượng được miễn giấy phép theo điều khoản tại khoản 2 điều 89 Luật Xây dựng 2014. Mặc dù, việc không đòi hỏi phải xin giấy phép triển khai không hề có nghĩa l chủ có trong tay nhà được tùy ý mở trổ cửa sổ mà vẫn phải tuân theo các nguyên tắc về vấn đề này.

Hay nói theo cách khác chưa hẳn xin phép không hề có tức là thích là gì thì làm dù cho là mở cửa sổ trên không gian địa ốc thuộc quyền có trong tay. Chỉ khi việc trổ cửa bảo đảm các chuẩn mực, quy chuẩn mở cửa sổ theo điều khoản của pháp luật triển khai mở trổ cửa sổ mới được tiến hành.

Lưu ý các quy định mở cửa sổ để có sắp xếp đúng quy chuẩn, đem lại không gian đẹp

Quy định khắc phục vi phạm về mở cửa sổ

Theo điều khoản nếu vi phạm các nguyên tắc về triển khai mở, trổ cửa sổ không bảo đảm các chuẩn mực sẽ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính & buộc tháo dỡ công trình vi phạm.

Cụ thể, khoản 7 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính so với hành vi cố ý triển khai cửa sổ nhằm cơi nới, lấn chiếm diện tích, không gian đang được dùng, làm chủ đúng pháp luật của người khác thì sẽ bị:

 • Phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng
 • Tước quyền sử dụng giấy phép triển khai đến 12 tháng nếu như có (trong tình huống triển khai nhà ở mở cửa sổ, lối đi trái điều khoản tại khoản 7 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP).
 • Buộc phá dỡ, hoàn nguyên trạng công trình vi phạm

Như vậy, nếu như có hành vi vi phạm khoản 7 Điều 15 thì có thể người vi phạm sẽ bị xử phạt vi vi phạm hành chính theo điều khoản trên.

Trên đấy là tổng hợp toàn bộ các nguyên tắc về mở cửa sổ mới nhất theo điều khoản của pháp luật, mong rằng độc giả sẽ nhận được những kiến thức bổ ích khi mở cửa sổ hoặc có bình luận thích phù hợp với các tình huống láng giềng bên cạnh nhà liền kề mở cửa sổ ngắm sang.

Xem thêm:  Kinh nghiệm thiết kế, cải tạo nhà ở cũ nát diện tích nhỏ đẹp giá bình dân.


Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


SẢN PHẨM ĐƯỢC TÀI TRỢ

Giá Từ 40,000đ.
Giá Từ 19,000đ.
Giá Từ 9,000đ.
Giá Từ 8,000đ.
Giá Từ 1,500đ.
Giá Từ 14,990đ.
Giá Từ 5,049,000đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 3,290,000đ.
Giá Từ 40,000đ.
Giá Từ 3,000đ.

Hệ số K điều chỉnh giá đất là gì? Cách tính hệ số K định giá đất

Nội dung bài viếtHệ số K tính giá đất là gì?Cách tính hệ số K giá đấtQuy trình tính giá đất theo hệ số KKhảo sát thông tin Định giá đất đa d

Mua chung cư mini có an toàn không? Pháp lý chung cư mini cần nắm rõ

Nội dung bài viếtMua chung cư mini nhận được cấp sổ hồng không?Nên mua chung cư mini không?Ưu điểm khi mua chung cư miniNhững rủi ro khi mua c

Quy định thủ tục và mẫu đơn khiếu nại, khởi kiện quyết định thu hồi đất

Nội dung bài viếtQuy trình khiếu nại, khiếu kiện thu hồi đấtThẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đaiThủ tục khiếu nại quyết định thu hồi đất trái

Quy chế, mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng, nhân công mới nhất

Nội dung bài viếtQuy chế giao khoán trong triển khai công trình Quy định về BHXH, thuế so với hợp đồng giao khoán triển khai Bảo hiểm xã hội đối

Trồng ‘’cây giữ tiền’’ có ý nghĩa phong thủy giữ tiền bạc, của cải như đúng tên gọi?

Với 1 chậu Cây Giữ Tiền nhỏ trong nhà, các bạn vừa nâng cao được không gian mà lại mang lại phong thủy tốt cho ngôi nhà của mình- Emdep.vnÝ ng

Luật ký gửi nhà đất, thủ tục, mẫu hợp đồng dịch vụ ký gửi, môi giới

Nội dung bài viết1. Ký gửi địa ốc là gì?2. ưu thế của hình thức ký gửi nhà đất3. Các điều khoản luật ký gửi địa ốc hiện nayĐiều kiện, thủ tục

3 cách hóa giải phong thủy xấu cho nhà ở ngã ba đường

Nhà ở té ba đường được đa số chúng ta nhìn nhận là có vị trí xấu. Dưới đấy là một số biện pháp phong thủy dễ dàng để đổi thay năng lượng của ngô

Thuế trước bạ, phí sang tên sổ đỏ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nội dung bài viếtmột. Cách tính thuế chuyển quyền sử dụng đất 1.1. Thuế doanh thu cá nhân chuyển quyền sử dụng đất 1.2. Thuế doanh thu cá nhân c

Các giải pháp làm mát nhà xưởng, giá hệ thống làm mát bằng hơi nước

Phần lớn các nhà xưởng đều có nhiệt độ khá cao. Không khí nóng bức khiến nhân lực uể oải khi làm việc, cùng lúc cũng làm các trang trang bị dễ hỏng hó

Đất nông nghiệp, phi nông nghiệp có được xây nhà, cấp sổ, mua bán?

Nội dung bài viếtĐất nông nghiệp Đất nông nghiệp là gì? Các kiểu đất nông nghiệp Đất nông nghiệp có phải nộp thuế? Chuyển nhượng mua bán đất

Xem ngày tốt xấu cưới xin, nghi lễ, phong thủy phòng cưới chi tiết

Nội dung bài viếtI. Xem ngày tốt xấu cưới hỏi theo phong thủy Xem ngày cưới hỏi là gì, có quan trọng không? Cách xem ngày tốt xấu cưới hỏi theo

Chọn bố trí, kích thước bàn ăn hợp phong thủy chuẩn phải thế nào?

Nội dung bài viếtI. Chọn bàn ăn hợp phong thủy đón an khang, hút tiền tài Kích thước bàn ăn theo phong thủy Cách chọn bàn ăn theo phong thủy tuổ

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]