Quy định hạn mức giao đất nông nghiệp, đất ở - Luật Đất đai 2013

Nội dung bài viết

 1. 1. Hạn mức giao đất là gì? Ý nghĩa hạn mức đất ở, đất nông nghiệp
 2. 2. Quy định hạn mức giao đất ở, đất nông nghiệp theo Luật đất đai 2013
  1. 2.1. Quy định về hạn mức giao đất ở
   1. 2.1.1.Hạn mức đất ở tại nông thôn
   2. 2.1.2. Hạn mức đất ở tại đô thị
  2. 2.2. Những điều khoản về hạn mức giao đất nông nghiệp
   1. 2.2.1. Hạn mức sử dụng đất nông nghiệp
   2. 2.2.2. Thẩm quyền điều khoản hạn mức giao đất trong một vài trường hợp

Pháp luật đất đai hiện hành có không ít các nguyên tắc trong những số ấy điều khoản về hạn mức giao đất chứa nhiều vai trò quan trọng so với việc bảo đảm sự công bằng về đất đai, sở quyền sử dụng đất của toàn dân. Các điều khoản sẽ khẳng định rõ hạn mức đất ở, đất nông nghiệp ở mỗi vùng chi tiết. Đồng thời, khẳng định điều kiện (ĐK) nhập tách thửa đất.

1. Hạn mức giao đất là gì? Ý nghĩa hạn mức đất ở, đất nông nghiệp

Hạn mức giao đất là gì? Hạn mức giao đất được hiểu là diện tích đất mà hộ gia đình, cá nhân được phép sử dụng nhiều nhất do được nhà nước giao, nhận chuyển nhượng đúng pháp luật từ người khác do khai hoang.

Hiện nay, hạn mức giao đất theo điều khoản bao gồm 2 kiểu đây là hạn mức giao đất nông nghiệp & hạn mức giao đất thổ cư – đất ở.

Việc điều khoản về hạn mức giao đất ở, đất nông nghiệp bổ ích vô cùng quan trọng  nhằm:

- Đảm bảo sự công bằng về quyền sử dụng đất cho người gia công nông nghiệp hay đất ở, tạo cân bằng cho sự phổ biến xã hội.

- Tránh sự tích tụ tập trung đất đai quá lớn làm tác động tới quỹ đất chung của người khác & tích lũy đầu cơ dẫn đến phân hóa giai cấp.

Chính do vậy, những điều khoản về hạn mức giao đất nông nghiệp hay thổ cư đều cho phép tích tụ & tập trung đất tuy nhiên phải trong mức điều khoản. Hạn mức giao đất được xem là căn cứ khẳng định hạn mức chứng thực quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức.

Quy định hạn mức giao đất nông nghiệp, đất ở theo Luật Đất đai 2013

2. Quy định hạn mức giao đất ở, đất nông nghiệp theo Luật đất đai 2013

2.1. Quy định về hạn mức giao đất ở

Hạn mức giao đất ở hay hạn mức đất ở khác với các nguyên tắc về hạn mức đất nông nghiệp bởi nếu mà hạn mức đất nông nghiệp phân theo mỗi kiểu đất nông nghiệp không giống nhau & vùng khẳng định là phân theo đồng bằng, miền núi trung du… Thì hạn mức giao đất ở sẽ tuân theo theo các nguyên tắc về hạn mức sử dụng đất ở tại mỗi địa phương.

Quy định về hạn mức đất ở theo Luật đất đai 2013 khẳng định sẽ dựa vào mỗi địa phương theo đơn vị hành chính tỉnh như sau:

2.1.1.Hạn mức đất ở tại nông thôn

Điều 143 điều khoản về đất ở vùng quê & thẩm quyền quyết định hạn mức sử dụng giao đất ở vùng quê là:

- Đất ở vùng quê bao gồm:  Đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại vùng quê gồm đất để triển khai nhà ở, triển khai các công trình phục vụ cuộc sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu cư dân vùng quê, phù phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch triển khai điểm cư dân vùng quê đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt.

- Thẩm quyền quyết định hạn mức giao đất ở cho cá nhân, hộ gia đình ở nông thôn:

Khoản 2 Điều 143 Luật đất đai quy định: Căn cứ vào quỹ đất của địa phương & quy hoạch khởi phát vùng quê đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều khoản hạn mức đất giao cho từng hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích ít nhất được tách thửa so với đất ở phù phù hợp với điều kiện (ĐK) & tập quán tại địa phương.

Việc phân chia đất ở tại vùng quê trong quy hoạch, plan sử dụng đất phải đồng bộ với quy hoạch các công trình công cộng, công trình sự nghiệp đảm bảo dễ dàng cho gia công, cuộc sống của nhân dân, vệ sinh môi trường & từ phía văn minh hóa vùng quê.

Đồng thời cũng khuyến khích việc Nhà nước có chế độ tạo điều kiện (ĐK) cho những người sống ở vùng quê có chỗ ở trên cơ sở tranh thủ đất thuộc vùng cư dân có sẵn & giảm thiểu mở rộng đất ở trên đất nông nghiệp thông qua hình thức chuyển mục tiêu sử dụng đất.

Quy định hạn mức giao đất ở, đất nông nghiệp theo Luật đất đai 2013

2.1.2. Hạn mức đất ở tại đô thị

Điều 144 Luật Đất đai 2013 điều khoản về hạn mức đất ở thành phố  như sau:

“1. Đất ở tại thành phố gồm có đất để triển khai nhà ở, triển khai các công trình phục vụ cuộc sống, vườn, ao trong cùng 1 thửa đất thuộc khu cư dân thành phố, phù phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch triển khai thành phố đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt.

2. Đất ở tại thành phố phải sắp xếp đồng bộ với đất sử dụng cho mục tiêu triển khai các công trình công cộng, công trình sự nghiệp, đảm bảo vệ sinh môi trường & cảnh quan thành phố văn minh.

3. Nhà nước có quy hoạch sử dụng đất để triển khai nhà ở tại thành phố, có chế độ tạo điều kiện (ĐK) để những người sống ở thành phố có chỗ ở.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dựa vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch triển khai thành phố & quỹ đất của địa phương điều khoản hạn mức đất ở giao cho từng hộ gia đình, cá nhân tự triển khai nhà ở so với tình huống chưa đủ điều kiện (ĐK) để giao đất theo dự án đầu tư triển khai nhà ở; diện tích ít nhất được tách thửa so với đất ở.

5. Việc chuyển đất ở sang đất triển khai cơ sở gia công, kinh doanh phải phù phù hợp với quy hoạch, plan sử dụng đất, quy hoạch triển khai thành phố đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt & tuân theo các nguyên tắc về thứ tự, an toàn, bảo vệ môi trường thành phố.”

Như vậy UBND cấp tỉnh, TP trực thuộc trung ương sẽ có thẩm quyền quyết định hạn mức đất ở thành phố thông qua quyết định.

Về cơ bản để khẳng định diện tích đất ở thuộc hạn mức sử dụng thì sẽ dựa vào quyết định về hạn mức đất ở theo điều khoản của UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương có hiệu lực để khẳng định là đất trong hạn mức hay ngoài hạn mức nhằm khẳng định xem nhận được tách thửa, dồn thửa hay tiến hành các bổn phận tài chính nếu như có.

Ví dụ:

- Hạn mức đất ở Hà Thành ngày nay 2018 sẽ tiến hành theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hà Thành hay đa số chúng ta vẫn nhầm & thường gọi là nghị định 20 điều khoản về việc: Ban hành điều khoản về hạn mức giao đất; hạn mức xác nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở ít nhất được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa phận TP Hà Thành. Hiệu lực thi hành nghị quyết tính từ ngày 11/6/2017 tới khi có quyết định khác thay thế.

- Hạn mức đất ở tphcm ngày nay 2018 sẽ tiến hành theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND về hạn mức đất ở trên địa phận Hồ Chí Minh.

Trường hợp vượt hạn mức tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì người có đất quá hạn mức sẽ chịu các quy chế riêng.

Những điều khoản về hạn mức giao đất nông nghiệp

2.2. Những điều khoản về hạn mức giao đất nông nghiệp

2.2.1. Hạn mức sử dụng đất nông nghiệp

Các điều khoản về hạn mức giao đất ở được luật Đất đai 2013 nêu rõ tại Điều 129 như sau:

a) Hạn mức giao đất trồng cây mỗi năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho cá nhân, hộ gia đình:

 • Không quá 3 héc ta (ha) cho từng kiểu đất so với từng tỉnh, TP trực thuộc trung ương thuộc vùng Đông Nam Bộ & vùng đồng bằng sông Cửu Long.
 • Không quá 02 héc ta cho từng kiểu đất so với tỉnh, TP trực thuộc trung ương khác.

b) Hạn mức giao đất trồng cây lâu đời cho cá nhân, hộ gia đình:

 • Không quá 10 héc ta so với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng
 • Không quá 30 héc ta so với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

c) Hạn mức giao đất rừng phòng hộ, rừng gia công cho từng hộ gia đình, cá nhân không quá 30 héc ta

d) Nếu hộ gia đình, cá nhân được giao những loại đất gồm có đất trồng cây mỗi năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 05 héc-ta.

đ) Nếu hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất trồng cây lâu đời thì hạn mức:

 • Đất trồng cây lâu đời không quá 05 héc ta so với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng;
 • Đất trồng cây lâu đời không quá 25 héc ta so với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

e) Nếu hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất rừng gia công thì hạn mức giao đất rừng gia công không quá 25 héc ta.

f) Đối với tình huống đất trống, đồi núi trọc, đất sự hiện diện nước thuộc group đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân mang vào sử dụng theo quy hoạch để gia công nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối không quá hạn mức giao đất theo mỗi kiểu trên & sẽ không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình thuộc các group trên đã được giao trước đấy.

g) Hạn mức giao đất nông nghiệp trồng cây mỗi năm, trồng cây lâu đời, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, làm muối thuộc khu vực đệm của rừng đặc dụng cho từng hộ gia đình, cá nhân được làm theo điều khoản gần giống với kiểu đất ở khu vực khác vùng này

h) Đối với diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ngoài xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì hộ gia đình, cá nhân được tiếp đó sử dụng, nếu là đất được giao không thu tiền sử dụng đất thì được tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp của từng hộ gia đình, cá nhân.

Mặt khác, luật không điều khoản hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp. Những diện tích đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình được do nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất người khác, nhận khoán, được Nhà nước cho thuê sẽ chưa hẳn tính vào hạn mức giao đất.

2.2.2. Thẩm quyền điều khoản hạn mức giao đất trong một vài trường hợp

UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quy định: Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất sự hiện diện nước thuộc group đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân mang vào sử dụng theo quy hoạch, plan sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt.

Trên đấy là tổng hợp những điều khoản về hạm mức giao đất nông nghiệp, hạn mức đất ở theo điều khoản Luật Đất đai 2013. Mong rằng độc giả sẽ nhận được cái ngắm toàn cảnh về điều khoản hạn mức sử dụng đất nông nghiệp, đất ở. Đồng thời, đơn giản khám phá về hạn mức giao đất thuộc group đất mà mình đang có trong tay.

Mời độc giả khám phá thêm nhiều kiến thức về pháp luật đất đai, nhà ở qua các bài viết tư vấn tại muanhadep.vn.


Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


SẢN PHẨM ĐƯỢC TÀI TRỢ

Giá Từ 5,000đ.
Giá Từ 4,500đ.
Giá Từ 1,100đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 35,000đ.
Giá Từ 1,500đ.
Giá Từ 1,400đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 9,000đ.
Giá Từ 19,000đ.
Giá Từ 80,000đ.
Giá Từ 0đ.

Thủ tục, phí, bảng giá chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Nội dung bài viếtmột. Quy định về chuyển mục tiêu sử dụng đất 1.1. Chuyển mục tiêu sử dụng đất là gì? 1.2. Các tình huống được chuyển quyền sử d

Kinh nghiệm sang quán, chuyển nhượng cửa hàng và mẫu hợp đồng

Nội dung bài viếtLưu ý & kinh nghiệm sang nhượng quán thành đạt Tìm hiểu kỹ lý do sang nhượng mặt bằng, quán kinh doanh Chỉ giao dịch sang nhượn

Sổ đỏ, sổ hồng chung tách được không? Thủ tục mua nhà sổ chung

Nội dung bài viếtSổ đỏ, sổ đỏ chung đồng có trong tay là gì?Sổ đỏ, sổ đỏ riêngSổ đỏ, sổ đỏ chungSổ đỏ, sổ đỏ chung có tách riêng được không?

Tác dụng, cách treo gương bát quái phẳng phong thủy để hút vận khí

Gương bát quái dường như không còn quá xa lạ với nhiều người để tránh khỏi những tà yêu, ma quái, & tà khí bao trùm ngôi nhà. Để treo g

Ngày tốt nhập trạch, chuyển nhà tháng 2/2021 theo tuổi 12 con giáp

Trước khi tiến hành 1 việc quan trọng nào đó, người ta hay xem ngày lành tháng tốt để hứa hẹn có 1 khởi đầu mới tốt đẹp, nhiều vận may & tránh các điề

Tuổi Thân hợp cây cảnh gì trồng trong nhà để tiền vào như nước?

Nội dung bài viếtTổng quan về phong thủy tuổi Thân Tuổi Thân hợp cây gì, hoa gì? Tuổi Bính Thân (1956) - mệnh Hỏa Tuổi Nhâm Thân (1992) - mệnh

Điều cấm kỵ khi gắn vòi nước trong nhà phạm phong thuỷ

Người xưa nói “nhất Thủy nhì Hỏa” cho thấy vị trí & sức mạnh đi đầu của nhân tố "nước". Có những sai lầm dù nhỏ dù to liên quan tới "Thủy" tuy n

1 năm 3 lần chuyển trọ, sẵn tay 800 triệu liều vay mua nhà đất tiền tỷ

Mua nhà xây sẵn dọn vào ở ngay hay mua đất rồi tự xây nhà là bài toán "an cư lạc nghiệp" đầy nan giải cho những cặp bà xã ông xã "sinh ra từ làn

Quy định chế độ nhà công vụ từng loại và thủ tục xin thuê

Nội dung bài viếtNhà công vụ là gì?Đối tượng nào được ở nhà công vụ?Quy định chính sách nhà công vụQuy định thiết kế nhà ở công vụTrình tự,

Kinh nghiệm mua nhà của cô gái Sài Gòn không lo vỡ nợ

Theo chị Đào Hoa, mua nhà đặt ở thì nên chọn mua ngay bất kể một khi có thể mua tuy nhiên cần phải tính toán mua nhà như vậy nào là có lí, đừng

Hướng dẫn cách chống nóng tường nhà hướng tây giảm nhiệt bất ngờ

Nội dung bài viếtỐp tường chống nóng Dán tường chống nóng Sơn chống nóng cho tường nhà Với tình trạng biến chứng khí hậu càng ngày phức tạp nh

Cách bố trí phong thủy phòng ngủ cho bé phát triển tốt nhất

Nội dung bài viết1. Vị trí phòng ngủ em bé hợp phong thủy2. Bài trí phong thủy phòng ngủ em bé theo tuổi mệnhMệnh KimMệnh MộcMệnh ThủyMệnh

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]