Loại đất nào không được chuyển nhượng mua bán, tặng cho hiện nay?

Tặng cho, mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện (ĐK) theo điều khoản & không thuộc các tình huống không được chuyển quyền sử dụng đất hay tặng cho theo điều khoản của pháp luật hiện hành mới được coi là đúng pháp luật & mới có thể tiến hành các thủ tục pháp lý sang tên giấy chứng thực quyền sử dụng đất.

Nhận diện những loại đất nào không được sang nhượng mua bán hay nhận tặng cho để có thể so sánh thực trạng pháp lý đất đai, tự replay các thắc mắc như:

 • Đất lâm nghiệp nhận được chuyển nhượng không?
 • Đất nông nghiệp nhận được chuyển nhượng?
 • Đất hết hạn sử dụng có chuyển nhượng được không?
 • Đất khai hoang nhận được chuyển nhượng không?
 • Đất sổ xanh nhận được chuyển nhượng không?
 • Đất quy hoạch cây xanh có bán được không?
 • Đất cho tặng nhận được bán không?
 • Đất rừng phòng hộ nhận được chuyển nhượng không?
 • …?

Tags : mẫu nhà đẹp nhất hiện nay | ở chung cư có được nuôi chó không

Các tình huống cấp tặng cho, không được chuyển quyền sử dụng đất mới nhất

I. Các tình huống không được sang nhượng quyền sử dụng đất chung

Việc tặng cho hay chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ xanh…) phải bảo đảm đủ các điều kiện (ĐK) theo điều khoản của pháp luật Đất đai năm 2013 hiện hành & nếu mà có hành vi chuyển nhượng mua bán, tặng cho quyền sử dụng đất không bảo đảm điều kiện (ĐK) pháp lý sẽ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai cũng giống như chẳng thể làm được các thủ tục sang tên giấy chứng thực quyền sử dụng đất do giao dịch bất đúng pháp luật & chắc chắn rằng là ngay bây giờ hđmb bị hủy & đa phân bên nhận “quả đắng” thông thường là người mua.

Do vậy, trước lúc mua đất nên tự đề ra các thắc mắc như:

 • Có nên chọn mua đất quy hoạch?
 • Có nên chọn mua đất nông nghiệp, đất ruộng hay không?
 • Có nên chọn mua đất 5 phần trăm?
 • ...

Qua đó, khám phá pháp lý xem đất nào bị cấm chuyển nhượng, giảm thiểu quyền mua bán, tặng cho chuẩn xác nhất.

Hiện nay, Luật Đất đai 2013 điều khoản cụ thể về các tình huống người tiêu dùng đất được quyền chuyển nhượng khi có đủ các điều kiện (ĐK) tại Điều 188 Luật này đó là:

“Điều 188. Điều kiện tiến hành các quyền biến đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được tiến hành các quyền biến đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện (ĐK) sau đây:

a) Có Giấy chứng thực, trừ tình huống điều khoản tại khoản 3 Điều 186 & tình huống nhận thừa kế điều khoản tại khoản một Điều 168 của Luật này;

b) Đất không hề có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất khỏi bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện (ĐK) điều khoản tại khoản một Điều này, người tiêu dùng đất khi xây dựng các quyền biến đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn không thể thiếu đủ điều kiện (ĐK) theo điều khoản tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 & 194 của Luật này.

3. Việc biến đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai & có hiệu lực kể từ khi đăng ký vào sổ địa chính.”

Tags : ở chung cư có được nuôi chó không | mẫu nhà ống đẹp nhất hiện nay

Các tình huống không đủ điều kiện (ĐK) chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất

Theo đó, điều kiện (ĐK) chuyển nhượng quyền sử dụng đất đúng pháp luật chung đây là người tiêu dùng đất cần bảo đảm có đủ 4 các điều kiện (ĐK) điều khoản tại khoản một Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 đó là:

Phải có Giấy chứng thực quyền sử dụng đất

Theo điều khoản chỉ khi đất có giấy chứng thực quyền sử dụng đất mới được phép mua bán, tặng cho hay nói theo cách khác việc chuyển nhượng đất chưa có sổ hồng hay kể cả tặng cho nếu chưa có chứng thực QSDĐ (quyền sử dụng đất) thì được coi là không đúng pháp luật.

Tuy nhiên, theo điều khoản tại điểm a khoản một Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 thì vẫn có các tình huống đất không hề có sổ hồng vẫn có quyền bán đất nếu đây là tình huống điều khoản tại khoản khoản 3 Điều 186 & nhận thừa kế tại khoản một Điều 168 của Luật Đất đai hiện hành, cụ thể:

+ Người sử dụng đất trong tình huống biến đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp được quyền bán đất ngay sau thời điểm có quyết định giao đất, cho thuê đất.

+ Người nhận thừa kế tài sản là quyền sử dụng đất được phép chuyển nhượng đất chưa có sổ hồng khi có điều kiện (ĐK) để cấp sổ hồng mà chưa cần phải có sổ hồng.

+ Người nhận thừa kế quyền sử dụng đất là người quốc tế hoặc người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất sẽ không được cấp sổ hồng tuy nhiên được quyền bán cho người thuộc đối tượng đủ điều kiện (ĐK) nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác.

Đất có tranh chấp không được phép chuyển nhượng

Theo điều khoản điểm b khoản một Điều 188 Luật đất đai 2013 đất đủ điều kiện (ĐK) mua bán, chuyển nhượng, tặng cho… phải là đất đang không hề có tranh chấp về quyền sử dụng đất, bất cứ là tranh chấp ai là chủ có trong tay hay tranh chấp ranh giới lớn hay nhỏ.

Do đó, vấn đề đất đang tranh chấp nhận được chuyển nhượng không tuy nhiên câu replay mãi mãi là đất đang tranh chấp không được sang nhượng, tặng cho… Và nếu các bên cố ý chuyển nhượng, tặng cho được coi là bất đúng pháp luật & cơ quan nhà nước cũng sẽ không tiến hành việc sang tên sổ hồng chính chủ bởi không đủ điều kiện (ĐK) cấp sổ theo điều khoản.

Không được sang nhượng đất đang bị kê biên để đảm bảo thi hành án

Một tình huống không được quyền nhượng quyền sử dụng đất nữa đây là khi: Quyền sử dụng đất đang bị kê biên để bảo đảm thi hành án khi có quyết định của Tòa án. Bởi đấy là tài sản đang được dùng để bảo đảm tiến hành bổn phận của chủ sử dụng đất đã bị phong tỏa & về thực chất không còn thuộc có trong tay của người đứng tên sổ hồng.

Đất hết thời hạn sử dụng không được chuyển nhượng

Đất nhà nước cấp nhận được chuyển nhượng không? Tất nhiên, theo điều khoản đất được nhà nước giao, cho thuê được sang nhượng tuy nhiên phải còn thời hạn sử dụng đất theo giấy chứng thực quyền sử dụng đất được cấp. Điểm d khoản một Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 ghi nhận tình huống đủ điều kiện (ĐK) chuyển nhượng đây là đất phải còn thời hạn sử dụng.

Bởi có kiểu giấy chứng thực quyền sử dụng đất, đất giao lâu dài ổn định, không khẳng định thời hạn sử dụng, tuy nhiên cũng có thể có kiểu đất được nhà nước cho thuê hay giao 50 năm hay 10 năm, 20 năm… được ghi chi tiết trong giấy chứng thực. Do đó, chỉ khi đất còn thời hạn sử dụng thì bất cứ là quốc gia nhà nước giao, đất cho thuê đều được phép chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế. Lưu ý, người nhận tặng cho hay chuyển nhượng chỉ được dùng đất trong thời hạn sử dụng còn lại mà chưa hẳn được dùng đất là đất 50 năm,... theo thời hạn sử dụng đất cấp mới đầu cho chủ trước.

Như vậy, để có thể khẳng định các loại đất không được sang nhượng tặng cho thì cần nắm vững các nguyên tắc về điều kiện (ĐK) đất được sang nhượng, tặng cho, thừa kế… ở trên. Đồng thời, khi tăng cho hay mua bán chuyển nhượng đất… cầm phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai & các thỏa thuận này chỉ có hiệu lực kể từ khi đăng ký vào sổ địa chính.

Do đó, dựa vào 4 điều kiện (ĐK) cần không thể thiếu khi chuyển nhượng nhượng quyền sử dụng đất người dân nếu thấy đất đang có trong tay bảo đảm đủ các điều kiện (ĐK) trên thì hoàn toàn có quyền được sang nhượng bất cứ đó là: đất giãn dân, đất thương mại dịch vụ, đất sổ hồng, đất sổ xanh, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất thuê, đất lưu không hay được giao đất có thời hạn, đất cho tặng đúng pháp luật, hoàn thành pháp lý.

Tuy nhiên, so với một vài kiểu đất đặc trưng cần phải check các điều kiện (ĐK) theo điều khoản tại khoản 2 Điều 188 Luật Đất đai để khẳng định các tình huống người không được nhận chuyển nhượng, tặng cho & tình huống chuyển nhượng có điều kiện (ĐK).

II. Những tình huống không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất

Quy định tặng cho, biến đổi, cho thuê, cho thuê lại gọi chung là chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngoài đáp ứng các nguyên tắc tại khoản một điều 188 thì cũng cần chú ý những tình huống khác biệt biệt được điều khoản tại khoản 2 Điều này.

Do đó, dựa vào điều khoản trên có thể khẳng định các tình huống đất không được sang nhượng, tăng cho sẽ phụ thuộc vào những điều khoản tại điều 191 & 192, 193 & 194 Luật đất đai 2013 như sau:

Theo điều khoản tại: Điều 191. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất bao gồm:

Tags : mẫu nhà ống đẹp nhất hiện nay | căn hộ chung cư không được làm văn phòng

Những người không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất

Những người không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cư dân, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế, công ty có nguồn nguồn vốn quốc tế (khoản một Điều 191). Do đó, với bất kỳ lý do gì thì các đối tượng này đều không được phép nhận chuyển nhượng, tặng cho toàn bộ những loại quyền sử dụng đất.

Không được chuyển nhượng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cho tổ chức kinh tế

Khoản 2 Điều 191 quy định: Các tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, ngoại trừ các tình huống được chuyển mục tiêu sử dụng đất theo quy hoạch, plan sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt.

Do đó, điều kiện (ĐK) nhận chuyển nhượng đất lúa là gì, đất ruộng nông nghiệp, đất rừng gia công, rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ nhận được chuyển nhượng không? Loại đất này là đất được sang nhượng, tặng cho tuy nhiên phải đáp ứng điều kiện (ĐK) về người nhận chuyển nhượng bắt buộc chưa hẳn là tổ chức kinh tế nếu mà không thuộc tình huống theo quy hoạch, plan sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Người không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa

Đất trồng lúa nhận được chuyển nhượng không, điều kiện? Theo điều khoản tại khoản 3 Điều 191 Luật Đất Đai 2013: Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp gia công nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Vì vậy, đất nông nghiệp nhận được chuyển nhượng tuy nhiên sẽ giảm thiểu về chuyển nhượng đất trồng lúa. Cụ thể đất trồng lúa nhận được chuyển nhượng không sẽ dựa vào đối tượng nhận chuyển nhượng có phải là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp gia công nông nghiệp hay không? Nếu là người nhận chuyển nhượng trực tiếp gia công đất nông nghiệp sẽ đủ điều kiện (ĐK) & nếu không thì không được phép chuyển nhượng & nhận chuyển nhượng.

Cho nên, việc khám phá có nên chọn mua đất nông nghiệp, đất ruộng không cần phải tính toán đến điều kiện (ĐK) trên cũng giống như quy chế sử dụng đất nông nghiệp để khẳng định thiệt - hơn khi tìm mua kiểu đất này.

Người không được nhận chuyển nhượng, tặng cho đất ở, đất nông nghiệp ở vùng rừng phòng hộ, đặc dụng

Khoản 4 Điều 191 quy định: Đối với các hộ gia đình, cá nhân nếu không sinh sống trong vùng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sẽ không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong vùng này.

Cho nên, đề đất rừng gia công, đất trồng rừng hay đất lâm nghiệp nhận được chuyển nhượng không sẽ dựa vào nơi sinh sống của người nhận chuyển nhượng, tặng cho chỗ nào.

Trên đấy là bốn kiểu đất không được phép chuyển nhượng, tặng cho mà người chuyển nhượng, cho tặng cũng giống như người nhận phải chú ý để bảo đảm thỏa thuận có hiệu lực, đúng pháp luật.

III. Các tình huống chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện (ĐK) giới hạn

Dưới đấy là điều khoản các tình huống đồng được sang nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất nếu không đáp ứng đủ các nguyên tắc chi tiết theo điều 192 & 193 Luật Đất đai 2013 như sau:

Quy định tặng cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất có điều kiện

Các vấn đề pháp luật điều khoản các tình huống hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện (ĐK) tại điều 192 cụ thể như sau:

“Điều 192. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện

1. Hộ gia đình, cá nhân đang cư ngụ xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu khôi phục sinh thái thuộc rừng đặc dụng tuy nhiên chưa có điều kiện (ĐK) chuyển ra khỏi phân khu đó thì chỉ được sang nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng phối hợp gia công nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó.

2. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất gia công nông nghiệp trong vùng rừng phòng hộ thì chỉ được sang nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất gia công nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang cư ngụ trong vùng rừng phòng hộ đó.

3. Hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số sử dụng đất do Nhà nước giao đất theo chế độ trợ giúp của Nhà nước thì được sang nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất theo điều khoản của Chính phủ.”

Trong đó, Chính Phủ điều khoản trường hợp: Hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số khi sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chế độ trợ giúp chỉ được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau 10 năm tính từ ngày có quyết định giao đất & không thể thiếu công nhận của UBND xã không hề có nhu cầu sử dụng với các lý do:

 • Chuyển khỏi địa phận xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác
 • Chuyển sang làm nghề khác
 • Không còn khả năng lao động.

Tags : căn hộ chung cư không được làm văn phòng | giường ngủ không nên đặt hướng nào

Các tình huống tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất kèm điều kiện

Điều kiện chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp để tiến hành dự án

Đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp được hay không khi dùng để tiến hành dự án cần phải đáp ứng các điều kiện (ĐK) theo điều khoản tại điều 193 Luật đất đai như sau:

“Điều 193. Điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để tiến hành dự án đầu tư gia công, kinh doanh phi nông nghiệp

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để tiến hành dự án đầu tư gia công, kinh doanh phi nông nghiệp khi có đủ các điều kiện (ĐK) sau đây:

1. Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền so với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để tiến hành dự án;

2. Mục đích sử dụng so với diện tích đất nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất phải phù phù hợp với quy hoạch, plan sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

3. Đối với đất chuyên trồng lúa nước thì phải tiến hành theo điều khoản tại khoản 3 Điều 134 của Luật này.”

Trên đấy là các tình huống không được phép & được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tặng cho tuy nhiên có hạn chế điều kiện (ĐK) dành cho người cho tặng, bán & người nhận chuyển nhượng.

Kết luận: Các kiểu đất không được sang nhượng, mua bán tặng cho bao gồm:

- Các kiểu đất không đủ điều kiện (ĐK) chuyển nhượng, tặng cho theo điều khoản tại điều 188 Luật Đất đai.

- Những tình huống chuyển nhượng đất nông nghiệp trồng lúa, trồng cây lâu đời, đất lâm nghiệp là rừng phòng hộ, rừng trồng gia công mà người mua, được tặng cho chưa hẳn là đối tượng người không không được nhận chuyển nhượng, tặng cho theo điều khoản tại Điều 191 Luật Đất Đai.

- Các tình huống không được sang nhượng khi không đủ điều kiện (ĐK) luật định tại Điều 192 & 192 Luật Đất Đai.

Trong tình huống chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được phép, không đủ điều kiện (ĐK) trên sẽ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo điều khoản tại Nghị định 102/2014/NĐ-CP như:

Phạt tiền từ 03 - 05 triệu đ so với hành vi tự tiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa có Giấy chứng thực, đất đang có tranh chấp, đất đang bị kê biên để đảm bảo thi hành án, đất đã không còn thời hạn sử dụng & buộc nộp lại số lợi bất đúng pháp luật nhận được do tiến hành hành vi vi phạm (Điều 13 Nghị định).

IV. Một số thắc mắc kiểu đất được sang nhượng, tăng cho thường gặp

Đất quy hoạch nhận được mua bán không

Theo các nguyên tắc về điều kiện (ĐK) tăng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì không đề cập tới vấn đề hạn chế đất trong quy hoạch nhận được chuyển nhượng không. Trong đó, điều khoản tại khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai & chỉnh sửa bổ sung bởi khoản một Điều 6 Luật chỉnh sửa, bổ sung một vài Điều của 37 Luật liên quan tới quy hoạch 2018 thì việc khẳng định có nên chọn mua đất quy hoạch sẽ cần nắm vững các tình huống đất quy hoạch sau đây cùng quy chế pháp lý:

Thứ nhất, đất quy hoạch tuy nhiên chưa có plan sử dụng đất mỗi năm cấp huyện: Đây là đất quy hoạch được phép chuyển nhượng, mua bán hay tặng cho, thừa kế & chuyển đổi… Vì vậy mà trong tình huống này người tiêu dùng đất vẫn được bảo đảm đầy đủ các quyền lợi định đoạt tài sản là quyền sử dụng đất của mình theo điều khoản..

Thứ hai, đất quy hoạch đã có plan sử dụng đất mỗi năm của cấp huyện phải chuyển mục tiêu sử dụng đất & thu hồi đất theo kế hoạch: Người sử dụng đất trong quy hoạch ở tình huống này không được sang nhượng, tặng cho tuy nhiên sẽ không được thi công mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu đời. Trong tình huống muốn cải tạo, sửa chữa nhà ở hiện có phải xin & được cho phép mới được làm.

Đồng thời, việc đất bị tịch thu nhận được chuyển nhượng không thì tuy nhiên sẽ không được phép mua bán do Điều 170 Luật đất đai điều khoản về bổn phận giao lại đất khi nhà nước có quyết định thu hồi.

Về thực chất, khi có quyết định thu hồi đất thì nhà nước sẽ thu hồi giấy chứng thực, chính vì vậy mà đất bị tịch thu không thuộc quyền sử dụng & không đáp ứng đủ điều kiện (ĐK) điều khoản tại điều 188 Luật Đất đai.

Như vậy, vấn đề đất dính quy hoạch hay đất trong khu quy hoạch, đất dự án nhận được chuyển nhượng không nhận được chuyển nhượng sẽ dựa vào kiểu đất đó đã có plan sử dụng đất mỗi năm của cấp huyện & đã có quyết định thu hồi đất hay chưa để khẳng định quyền tặng cho, chuyển nhượng của chủ đất. Về cơ bản, bất cứ là đất quy hoạch cây xanh hay quy hoạch dự án… nếu chưa có quyết định thu hồi đất đều có thể tặng cho & chuyển nhượng như thông thường.

Lưu ý: quyền lợi của người tiêu dùng đất nằm trong diện quy hoạch cần biết

+ Đối với tình huống đất có plan sử dụng đất mỗi năm được thông báo tuy nhiên chưa có quyết định thu hồi đất hoặc biến đổi mục tiêu sử dụng sau 3 năm từ ngày ban bố thì cơ quan nhà nước sẽ phải: Điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục tiêu so với đất trong quy hoạch đó & ban bố việc điều khiển, hủy bỏ đó.

+ Sau 03 người tiêu dùng đất quy hoạch sẽ khỏi bị giảm thiểu quyền: Xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm…trong một vài tình huống đó là:

 • Cơ quan nhà nước kiểm duyệt plan sử dụng đất không điều khiển, hủy bỏ.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định điều khiển, hủy bỏ nhưng vẫn không ban bố quyết định đó.

Tags : giường ngủ không nên đặt hướng nào | giá chung cư ở hà nội hiện nay

Quy định chuyển nhượng, mua bán đất quy hoạch, đất 5 phần trăm

Đất 5% nhận được chuyển nhượng không?

Vấn đề có nên chọn mua đất 5 % hay không  bởi lo lắng đấy là kiểu đất không được phép chuyển nhượng

Trước hết. cần phải hiểu Đất 5% là gì để thấy rõ được quy chế pháp lý của kiểu đất này. Trên thực chất, pháp luật không điều khoản kiểu đất 5% mà đấy là kiểu đất này thực chất là đất nông nghiệp (trồng cây mỗi năm, đất trồng cây lâu đời, đất nuôi trồng thủy sản) để phục vụ cho các nhu cầu công ích của xã phường, thị trấn với tỉ lệ không quá 5% tổng diện tích đất nông nghiệp này theo điều khoản tại Điều 132 Luật đất đai 2013. Vì thế, kiểu đất này vẫn thường được coi là đất % hay đất 5%.

Theo quy chế sử dụng quỹ đất nông nghiệp 5% này là để sử dụng vào mục tiêu công ích, công cộng, bồi thường vào cho người có đất được dùng để triển khai các công trình công cộng, xây nhà tình nghĩa, tình thương.

Nếu còn quỹ đất sau thời điểm ưu ái sử dụng cho các mục tiêu công ích thì có thể cho thuê để gia công nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản & thời hạn cho thuê không quá 5 năm/lần, hết thời hạn thuê vẫn còn nhu cầu thì làm đơn xin thuê tiếp.

Như vậy, để replay đất % nhận được chuyển nhượng không, đất 5% nhận được mua bán không thì theo điều khoản đấy là những loại đất không được phép chuyển nhượng.

Nhìn chung, cho tặng, mua bán đất đai hay đúng là chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật có những hạn chế (bị cấm) khi không đủ điều kiện (ĐK) chuyển nhượng & nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho. Vì thế cần phải nắm được các nguyên tắc chung về điều kiện (ĐK) chuyển nhượng quyền sử dụng đất & các tình huống không được phép nhận chuyển nhượng theo điều khoản trên.

Nguồn : Tổng hợp *Bài viết đưa tính chất tham khảo

Xem thêm :

> Cho tặng đất có đòi lại được không? Các trường hợp và cách xử lý

> Nhà ở, đất tái định cư là gì? Có được tách sổ đỏ, mua bán không?

> Hành vi xây dựng trái phép xử lý thế nào? Đất nào không được xây?

> Thế nào là trưng dụng đất? Các quy định về trưng dụng đất hiện nay

> Quy định đối tượng, điều kiện, mẫu hợp đồng cho thuê đất hiện nay

> Quy định cho thuê, đền bù đất công ích 5%, được xây nhà trên đất 5% không?

> Kinh nghiệm sang quán, chuyển nhượng cửa hàng và mẫu hợp đồng

Quy trình chuyển nhượng căn hộ vinhomes Bắc Ninh
#Chi tiết

xem video

FBNC - MUA, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI BAO LÂU THÌ ĐƯỢC BÁN?
#Chi tiết

xem video

Thủ Tục Mua Bán Nhà Đất 2020 Chỉ 15 Phút Nắm Hết Quy Trình Mua Bán Nhà Đất
#Chi tiết

xem video

Có nên mua đất nền dự án chưa có sổ hay không ?
#Chi tiết

xem video

Chung Cư Trung Đức, Chung Cư Đẳng Cấp Nhất Tại Tp Vinh Hiện Nay
#Chi tiết

xem video

Căn hộ Fresca Riverside khi nào được nhận bàn giao nhà ?
#Chi tiết

xem video

Căn hộ Fresca Riverside sẽ được bàn giao như thế nào?
#Chi tiết

xem video

Căn hộ SAIGON SOUTH RESIDENCES SSR - Hiện trạng căn hộ được Chủ đầu tư giao cho khách hàng, CH G2309
#Chi tiết

xem video

✅[CHUYỂN NHƯỢNG] Căn Hộ Quận 9 2PN - "Sky 9" Giá Covid-19 chỉ 1,6 tỷ I Newsland.vn
#Chi tiết

xem video

Đối tượng được mua nhà ở xã hội
#Chi tiết

xem video

[Thoát Khỏi] Sau Cơn Sốt Đất Nền Quận 9 Tìm Không Thấy Người Mua Đất Quận 9 Có Tăng Giá
#Chi tiết

xem video

Phúc an Garden || Nhà Mẫu Dự án Phúc An Garden Bình Dương nay thế nào? lh 0355933499
#Chi tiết

xem video

Vị trí dự án VietUc Varea ở đâu và cách di chuyển đến VietUc Varea như thế nào???
#Chi tiết

xem video

Thế nào là đất nền dự án?
#Chi tiết

xem video

Bất Động Sản ABC- Bài 9: Mua Đất Nền Dự Án Không Biêt Điều Này Là Toang
#Chi tiết

xem video

[Cảnh Báo Rủi Ro] Mất Cọc 150 Triệu/ Lô Đất Khi Mua Đất Nền Giá Rẻ (Vì Không Biết Điều Này) 2019
#Chi tiết

xem video

Ai sẽ được vay vốn mua nhà ở xã hội?
#Chi tiết

xem video

Chuyên mua bán cho thuê shop midtown phú mỹ hưng Quận 7 GreenHouse
#Chi tiết

xem video

Bán đất mẫu hàng hiếm có 400m² thổ cư - Tặng nguyên căn nhà tại Long Chữ Bến Cầu - Điền Thổ Tây Ninh
#Chi tiết

xem video

Mua bán đất Củ Chi : PHÚ HÒA ĐÔNG - CỦ CHI ( Châu Phú BĐS )
#Chi tiết

xem video

Mua căn hộ Charmington Iris tặng ngay hệ thống Smarthome cao cấp Hotline 093 209 0205
#Chi tiết

xem video

✅ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN GEM SKY WORLD 92HA ĐẤT XANH TẠI LONG THÀNH NÊN MUA HAY KHÔNG?✅
#Chi tiết

xem video

[ Cảnh Báo ] Sốt Đất Nền Nhơn Trạch - Quá Rủi Ro Cho Người Mua Muốn Lướt Sóng
#Chi tiết

xem video

Icon 56 cho thuê, Loại 1 phòng ngủ, nội thất đẹp | 19 triệu/tháng
#Chi tiết

xem video