Quy định các loại bảo hiểm công trình xây dựng và định mức chi phí

1. Bảo hiểm công trình triển khai là gì & phân kiểu bảo hiểm

Bảo hiểm công trình triển khai là gì?

Theo điều khoản, bảo hiểm công trình triển khai là 1 kiểu bảo hiểm rủi ro so với các công trình triển khai nhằm bảo đảm được bồi thường khi công trình có xảy ra tổn thất vật chất hay bồi thường cho bên thứ 3 khi xảy ra event bảo hiểm theo hợp đồng đã ký với bên bán bảo hiểm công trình triển khai.

Hiện nay, pháp luật điều khoản bổn phận mua bảo hiểm công trình triển khai bắt buộc so với một vài những công trình triển khai với định mức chi bảo hiểm công trình cố định nhằm bảo đảm bổn phận bồi thường vật chất, bên thứ 3 khi có sự cố trong triển khai xảy ra theo thỏa thuận đã ghi trong kiểu hợp đồng bảo hiểm công trình.

Bảo hiểm công trình xây dựng là 1 thủ tục bắt buộc để CĐT được cấp giấy phép triển khai, thi công công trình triển khai thuộc đối tượng bắt buộc phải mua bảo hiểm.

Dưới đấy là một vài kiến thức về những loại, điều khoản trách nhiệm  mua bảo hiểm triển khai, định mức chi phí mua bảo hiểm, thủ tục hợp đồng, giấy tờ đòi hỏi bảo hiểm công trình triển khai các bạn cần biết để có hoạt động đầu tư, tư vấn,thi công công trình triển khai hợp pháp, làm giảm bổn phận khi có sự cố, rủi ro xảy ra.

Tags : các loại chung cư mini | các loại chung cư ecopark

Quy định các loại bảo hiểm công trình xây mới nhất

Các kiểu bảo hiểm công trình xây dựng

Quy định mua bảo hiểm cho công trình triển khai được pháp lý hóa tại các văn bản:

 • Luật triển khai 2014
 • Nghị định 119/2015/NĐ-CP điều khoản bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
 • Thông tư 329/2016/TT-BTC chỉ dẫn tiến hành một vài điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ điều khoản bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư triển khai.

Các kiểu bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng được điều khoản tại Điều 9 Luật Xây dựng 2014 & chỉ dẫn tại nghị định về bảo hiểm công trình triển khai & chi tiết được chỉ dẫn tại thông tư 329 về bảo hiểm công trình triển khai. Khoản một Điều 9 Luật xây mới nhất 2014 điều khoản về những loại bảo hiểm trong công trình triển khai bao gồm:

“1. Bảo hiểm trong hoạt động đầu tư triển khai gồm:

a) Bảo hiểm công trình trong quá trình xây dựng;

b) Bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng;

c) Bảo hiểm so với vật tư, vật liệu, phương tiện, trang bị thi công, người lao động;

d) Bảo hiểm bổn phận dân sự so với bên thứ ba;

đ) Bảo hiểm bảo hành công trình xây dựng”

Trong những loại bảo hiểm trong hoạt động đầu tư triển khai trên có những loại bảo hiểm bắt buộc công trình triển khai & điều khoản về bổn phận ai phải mua bảo hiểm công trình triển khai, chủ thể bắt buộc mua bảo hiểm công trình tại khoản 2 Điều 9 Luật triển khai chi tiết đó là:

 • Bảo hiểm công trình trong quá trình xây dựng
 • Bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng
 • Bảo hiểm so với người lao động thi công trên công trường

Lưu ý: Đối với các bảo hiểm triển khai không thuộc các group bảo hiểm bắt buộc tại khoản 2 Điều 9 Luật triển khai 2014 thì sẽ chưa hẳn mua tuy nhiên được khuyến khích mua bảo hiểm trong triển khai.

Tags : các loại chung cư ecopark | mẫu nhà ống đẹp của công ty xây dựng louis

Các kiểu bảo hiểm công trình triển khai bắt buộc theo điều khoản pháp luật

2. Quy định những loại bảo hiểm công trình xây dựng

Cụ thể pháp luật điều khoản về bảo hiểm công trình triển khai bắt buộc vận dụng cho các công trình, đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc như sau:

a. Bảo hiểm công trình trong quá trình xây dựng

- Quy định về mua bảo hiểm công trình triển khai trong quá trình thi công

Điểm a khoản 2 Điều 9 Luật triển khai & chi tiết hóa tại khoản a, mục 2, Điều 3 Thông tư 329/2016/TT-BTC là:

Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình triển khai trong quá trình triển khai so với công trình. Trong đó, chưa hẳn công trình nào cũng phải mua bảo hiểm triển khai mà pháp luật có điều khoản về công trình triển khai nào phải mua bảo hiểm. Cụ thể điều khoản quy định mua bảo hiểm công trình bắt buộc nếu là các công trình triển khai có tác động đến an toàn cộng đồng, môi trường, công trình có đòi hỏi kỹ thuật đặc trưng, điều kiện (ĐK) thi công triển khai phức tạp.

Do đó, công trình bắt buộc mua bảo hiểm triển khai là công trình chứa đựng nhiều nhân tố nguy hiểm. Đối với các công trình triển khai dễ dàng, không thuộc công trình đặc trưng, mất an toàn theo điều khoản tại điểm a khoản 2 Điều 9 chỉ thuộc group khuyến khích mua bảo hiểm cho các hoạt động triển khai mà không bắt buộc.

Quy định về mua bảo hiểm công trình triển khai ngày nay được chỉ dẫn cụ thể , chi tiết tại điều khoản rõ: Chủ đầu tư sẽ mua bảo hiểm công trình trong quá trình triển khai, trong tình huống phí bảo hiểm đã được tính vào trong giá trị hợp đồng triển khai.

- Mức phí bảo hiểm ít nhất so với công trình triển khai trong quá trình thi công

Theo điều khoản tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 329 là:

“2. Số tiền bảo hiểm ít nhất so với công trình trong quá trình triển khai theo điều khoản tại khoản một Điều này là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thiện, gồm có tất cả vật liệu, chi phí nhân lực, trang bị lắp đặt vào công trình, cước phí ship, những loại thuế, phí khác & các hạng mục khác do CĐT cung ứng. Số tiền bảo hiểm ít nhất so với công trình trong quá trình triển khai không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng triển khai, kể cả giá trị điều khiển, bổ sung (nếu có.)”

Tags : mẫu nhà ống đẹp của công ty xây dựng louis | phong thủy trong xây dựng

Các điều khoản bảo hiểm công trình triển khai đang thi công

- Phạm vi bảo hiểm công trình triển khai trong quá trình thi công

Các đối tượng được bảo hiểm công trình xây dựng

- Bảo hiểm các công trình triển khai bao gồm công trình triển khai công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng & các công trình khác;

- Bảo hiểm thiết bị triển khai phục vụ quy trình xây dựng;

- Bảo hiểm xe mô tô công trình xây dựng  xây dựng phục vụ quy trình xây dựng;

- Bảo hiểm các phần công việc lắp đặt phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quy trình xây dựng;

- Bảo hiểm rủi ro công trình về tài sản sẵn có trên & trong phạm vi công trường thuộc quyền có trong tay, làm chủ, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm;

- Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba trong triển khai.

Theo điều khoản phạm vi bảo hiểm công trình triển khai trong quá trình thi công của bên bán bảo hiểm so với giới đầu tư đây là đền bù mọi rủi ro tổn thất trong triển khai trừ về tài sản như:

Bồi thường cho các chi phí thay thế (và/hoặc) sửa chữa (và/hoặc) xử lý bất kể phần nào của đối tượng được bảo hiểm (và/hoặc) bất cứ phần nào của tài sản được bảo hiểm bị tổn thất, thiệt hại vật chất hay bị phá huỷ dưới bất cứ hình thức nào & bởi bất cứ nguyên nhân nào không bị đào thải trong quy tắc bảo hiểm.

Thời hạn bảo hiểm công trình triển khai đang thi công

Điều 13 Thông tư 329 về bảo hiểm công trình triển khai điều khoản thời hạn bảo hiểm như sau:

- Thời hạn bảo hiểm so với công trình triển khai được bảo hiểm có trị giá dưới bảy trăm (700) tỷ việt nam đồng, không gồm có phần công việc cài đặt hoặc có gồm có phần công việc cài đặt tuy nhiên chi phí tiến hành phần công việc cài đặt thấp hơn năm mươi % (50%) tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng: Thời hạn bảo hiểm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Thời hạn tính từ ngày bắt đầu đến ngày chấm dứt thời gian triển khai dựa vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư gồm có cả điều khiển, bổ sung (nếu có). Đối với những bộ phận, hạng mục công trình đã được chuyển giao hoặc mang vào sử dụng sẽ kết thúc kể từ khi các bộ phận, hạng mục đó được chuyển giao hoặc được mang vào sử dụng.

- Thời hạn bảo hiểm so với công trình triển khai được bảo hiểm có trị giá dưới bảy trăm (700) tỷ việt nam đồng, có gồm có công việc cài đặt & chi phí tiến hành phần công việc cài đặt chiếm từ năm mươi % (50%) trở lên tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng: Được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Thời hạn tính từ ngày bắt đầu thời gian triển khai dựa vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư (bao gồm cả điều khiển, bổ sung nếu có) cho đến khi bàn giao công trình hoặc sau thời điểm hoàn tất lần chạy test có tải thứ nhất, tùy thuộc theo giai đoạn nào đến trước, nhưng vẫn không quá hai mươi 8 (28) ngày kể từ ngày bắt đầu chạy test. Thời hạn bảo hiểm so với các trang bị Like New 99% lắp đặt vào công trình sẽ kết thúc kể từ khi các trang bị đó bắt đầu được chạy test.

b. Bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng

Trách nhiệm mua bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp tư vấn xây dựng

Theo điều khoản điểm b khoản 2 Điều 9 Luật triển khai & Thông tư 329/2016/TT-BTC điều khoản bổn phận mua bảo hiểm công trình so với tư vấn triển khai thuộc về nhà thầu tư vấn. Cụ thể: Nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp tư vấn đầu tư triển khai so với công việc thăm dò, thiết kế các công trình triển khai từ cấp II trở lên theo điều khoản về phân cấp công trình triển khai tại Thông tư 03/2016/TT-BXD.

Tags : phong thủy trong xây dựng | xem các loại cây phong thủy

Quy định bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp tư vấn xây dựng

Phạm vi bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp tư vấn công trình xây dựng

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho nhà thầu tư vấn những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có bổn phận bồi thường cho những thiệt hại của bên thứ 3 do tiến hành công việc tư vấn đầu tư triển khai & các chi phí có liên quan theo điều khoản bao gồm:

- Tổn thất của bên thứ ba & các chi phí có liên quan có nguyên nhân tạo nên từ hành động sơ suất, bất cẩn của người được bảo hiểm khi tiến hành thăm dò, thiết kế triển khai thuộc phạm vi bảo hiểm.

- Yêu cầu đòi bồi thường của bên thứ ba lần thứ nhất được mang ra khi có tạo nên event bảo hiểm so với người được bảo hiểm & bên mua bảo hiểm bản tin cho bên bán trong thời hạn bảo hiểm với các chi phí phải trả cho:

 • Luật sư do công ty bảo hiểm chống không dùng hoặc do người được bảo hiểm chống không dùng tuy nhiên có chấp nhận của bên bán bảo hiểm;
 • Các chi phí tạo nên từ điều tra, chỉnh lý, bảo chữa kiên quan đến event bảo hiểm, tuy nhiên kiểu trừ tiền lương trả cho người lao động/quản lý ký phối hợp đồng lao động với người được bảo hiểm;
 • Các chi phí khác có liên quan theo điều khoản của pháp luật.

Thời hạn bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng

Theo điều khoản tại Điều 21 Thông tư 329 thời hạn bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp tư vấn triển khai bắt đầu kể từ ngày tiến hành công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo điều khoản pháp luật. 

c. Bảo hiểm so với người lao động thi công trên công trường

Trách nhiệm mua bảo hiểm công trình triển khai so với người lao động

Bảo hiểm so với người lao động thi công trên công trường hay còn được gọi là bảo hiểm công nhân (CN) triển khai hoặc bảo hiểm tai nạn cho công nhân (CN) triển khai là kiểu bảo hiểm theo điều khoản tại điểm c khoản 2 Điều 9 Luật triển khai 2014 thì Nhà thầu thi công triển khai có bổn phận mua bảo hiểm cho công nhân (CN) triển khai (người lao động) thi công trên công trường.

Phạm vi bảo hiểm công nhân (CN) xây dựng

Doanh nghiệp bán bảo hiểm xã hội công nhân (CN) triển khai được xem là đơn vị tiến hành bổn phận bồi thường cho nhà thầu thi công triển khai so với những khoản tiền mà nhà thầu thi công triển khai có bổn phận bồi thường cho công nhân (CN) khi xảy ra event bảo hiểm bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tạo nên do tiến hành công việc thi công trên công trường.

Việc mua mua bảo hiểm cho công nhân (CN) triển khai chỗ nào sẽ dựa vào chọn lựa của đơn vị thầu thi công & sẽ chứa nhiều mức phí bảo hiểm công nhân (CN) triển khai tuy nhiên cần đảo bảo mua đúng đủ định mức, mật độ bảo hiểm & có thể thỏa thuận mức bảo hiểm cao hơn.

Tags : xem các loại cây phong thủy | chung cư thanh hà xây dựng

Quy định mua bản hiểm công nhân (CN) triển khai thi công trên công trường đề phòng rủi ro

Thời hạn bảo hiểm công nhân (CN) triển khai lao động trên công trường

Quy định về thời hạn bảo hiểm so với người lao động thi công trên công trường tiến hành theo Điều 29 Thông tư 329 như sau: Thời điểm tính bắt đầu thời hạn bảo hiểm kể từ ngày tiến hành công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo điều khoản pháp luật.

Đồng thời việc Việc khẳng định thời hạn bảo hiểm chi tiết so với công nhân (CN) lao động thi công trên công trường sẽ dựa vào hđlđ (hđlđ) của nhà thầu thi công triển khai về thời gian lao động làm việc thực chất trên công trường.

d. Bảo hiểm bổn phận bên thứ 3 trong xây dựng

Ngoài 3 kiểu bảo hiểm bắt buộc so với hoạt động đầu tư triển khai thì pháp luật cũng điều khoản kiểu bảo hiểm bổn phận dân sự so với bên thứ 3 trong triển khai nghĩa là bảo hiểm so với người không thuộc công trình cũng giống như CĐT. Quy định tại Điểm 6, điều 3, Nghị định 119 như sau: “Chủ thầu mua bảo hiểm so với bên thứ ba theo điều khoản của pháp luật khi bên nhận thầu xây dựng triển khai công trình”. Do đó, bên cạnh những loại bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư triển khai trên thì chủ thầu thi công công trình có thể tìm hiểu thêm điều khoản về bảo hiểm bổn phận dân sự cho bên thứ 3. 

Các điều khoản về: Đối tượng bảo hiểm & phạm vi bảo hiểm & xây dựng bảo hiểm được điều khoản chi tiết tại:

“Điều 33. Đối tượng bảo hiểm & phạm vi bảo hiểm

1. Đối tượng bảo hiểm bổn phận dân sự với bên thứ ba là bổn phận dân sự của bên nhận thầu so với bên thứ ba theo điều khoản của pháp luật khi bên nhận thầu xây dựng triển khai công trình.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm có bổn phận bồi thường cho bên nhận thầu nếu bên thứ ba đòi hỏi bên nhận thầu bồi thường thiệt hại do lỗi của bên nhận thầu gây nên cho bên thứ ba trong thời hạn bảo hiểm & thuộc phạm vi bảo hiểm."

Và Điều 34 điều khoản về xây dựng bảo hiểm bổn phận dân sự với bên thứ 3.

Ngoài ra, có thể mua thêm các mặt hàng bảo hiểm công trình dân dụng đã hoàn thiện giúp đề phòng rủi ro trong triển khai.

3. Định mức chi phí bảo hiểm công trình 2019

Quy định định mức chi phí bảo hiểm công trình triển khai hay còn được gọi là định khoản - hệ số tính chi phí bảo hiểm công trình triển khai không giống nhau dựa vào giá trị công trình & mật độ chi phí bảo hiểm so với mỗi kiểu công trình do C.ty bảo hiểm điều khoản. Thường thì, mật độ chi phí bảo hiểm công trình triển khai sẽ phí thuộc vào mật độ rủi ro của công trình sau thời điểm được bên bán bảo hiểm thăm dò.

Định khoản, định mức chi phí bảo hiểm công trình triển khai được tính phí như sau:

Chi phí bảo hiểm công trình triển khai = Giá trị công trình x Tỷ lệ phí bảo hiểm công trình.

Với từng kiểu bảo hiểm triển khai sẽ có những biểu phí bảo hiểm công trình triển khai không giống nhau. Bởi vậy, để có thể biết được chi phí bảo hiểm công trình là bao nhiêu so với mỗi kiểu công trình như: Chi phí bảo hiểm công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (thủy lợi, giao thông) hay chi phí bảo hiểm công trình xây lắp công trình… sẽ cần dựa vào mức biểu phí so với mỗi kiểu công trình triển khai vận dụng với CĐT trong quá trình triển khai, nhà thầu tư vấn & nhà thầu thi công so với công nhân (CN) thi công trên công trường.

Tags : chung cư thanh hà xây dựng | chung cư xa la xây dựng

Các điều khoản định mức, định khoản chi phí bảo hiểm công trình triển khai bắt buộc

Quy định về phụ phí, biểu phí bảo hiểm bắt buộc trong triển khai được khẳng định chi tiết tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 329 gồm có các biểu phí so với mỗi kiểu bảo hiểm triển khai bắt buộc như sau:

Biểu phí bảo hiểm công trình trong quá trình xây dựng

Phí bảo hiểm & thanh toán phí bảo hiểm công trình trong quá trình triển khai được làm theo điều khoản tại điểm a, khoản 3 Điều 4 & khoản một Điều 15 Thông tư 329/2016/TT-BTC.

Điểm a, khoản 3 Điều 4 quy định:

“a) Đối với bảo hiểm công trình trong quá trình xây dựng: Quy định tại Phụ lục 7 phát hành kèm theo Thông tư này”. 

Và Điều 15 Thông tư điều khoản phí bảo hiểm chi tiết như sau:

“1. Phí bảo hiểm công trình trong quá trình triển khai được khẳng định theo Phụ lục 7 phát hành kèm theo Thông tư này, chi tiết như sau:

a) Đối với công trình triển khai được bảo hiểm có trị giá dưới bảy trăm (700) tỷ việt nam đồng, không gồm có phần công việc cài đặt hoặc có gồm có phần công việc cài đặt tuy nhiên chi phí tiến hành phần công việc cài đặt thấp hơn năm mươi % (50%) tổng giá trị hạng mục công trình triển khai được bảo hiểm: Phí bảo hiểm được khẳng định theo điểm một khoản I Phụ lục 7 phát hành kèm theo Thông tư này.

b) Đối với công trình triển khai được bảo hiểm có trị giá dưới bảy trăm (700) tỷ việt nam đồng, có gồm có công việc cài đặt & chi phí tiến hành phần công việc cài đặt chiếm từ năm mươi % (50%) trở lên tổng giá trị hạng mục công trình triển khai được bảo hiểm: Phí bảo hiểm được khẳng định theo điểm một khoản II Phụ lục 7 phát hành kèm theo Thông tư này.

c) Đối với các công trình triển khai chưa được điều khoản tại điểm một khoản I & điểm một khoản II Phụ lục 7 phát hành kèm theo Thông tư này hoặc công trình triển khai có trị giá từ bảy trăm (700) tỷ việt nam đồng trở lên, công ty bảo hiểm & bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận quy tắc, quy định, phí bảo hiểm & mức khấu trừ trên cơ sở chứng cớ khẳng định công ty đứng đầu nhận tái bảo hiểm công nhận nhận tái bảo hiểm theo đúng quy tắc, quy định, phí bảo hiểm & mức khấu trừ mà công ty bảo hiểm cung ứng cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm quốc tế, tổ chức nhận tái bảo hiểm quốc tế phải được thứ hạng ít nhất “BBB” theo Standard & Poor’s, “B++” theo A.M.Best hoặc các hiệu quả thứ hạng xấp xỉ của các tổ chức có tính năng, kinh nghiệm thứ hạng khác trong năm tài chính gần nhất năm nhận tái bảo hiểm.

2. Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng được bảo hiểm, công ty bảo hiểm được điều khiển tăng phí bảo hiểm nhiều nhất 25% tính trên phí bảo hiểm điều khoản tại tiết a điểm một khoản I Phụ lục 7 phát hành kèm theo Thông tư này (đối với công trình điều khoản tại điểm a khoản một Điều này) hoặc tiết a điểm một khoản II Phụ lục 7 phát hành kèm theo Thông tư này (đối với công trình điều khoản tại điểm b khoản một Điều này).

3. Trường hợp thời gian triển khai công trình bị kéo dài đối với thời gian điều khoản tại văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư khi giao ước hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm & công ty bảo hiểm có thể thỏa thuận phí bảo hiểm bổ sung vận dụng cho tầm thời gian bị kéo dài. Phí bảo hiểm bổ sung (nếu có) được tính dựa vào phí bảo hiểm điều khoản tại Phụ lục số 7 phát hành kèm theo Thông tư này, mật độ thời gian triển khai kéo dài trên tổng thời gian triển khai công trình theo văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư khi giao ước hợp đồng bảo hiểm & các nhân tố rủi ro khác.”

Phí bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng

Chi phí bảo hiểm so với bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp tư vấn đầu tư triển khai sẽ dựa vào điểm b khoản 3 Điều 4 & Điều 22 về Phí bảo hiểm & thanh toán phí bảo hiểm thông tư số 329/2016/TT-BTC đó là:

Điểm b khoản 3 Điều 4 quy định: “b) Đối với bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Quy định tại Phụ lục tám phát hành kèm theo Thông tư này”. Đồng thời Điều 22 điều khoản về Phí bảo hiểm & thanh toán phí bảo hiểm khẳng định phương pháp tính chi phí bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp tư vấn thăm dò, thiết kế triển khai như sau:

“1. Phí bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp tư vấn thăm dò triển khai, thiết kế triển khai được khẳng định theo Phụ lục tám phát hành kèm theo Thông tư này, chi tiết như sau:

a) Đối với công trình triển khai có trị giá dưới 1 nghìn (1.000) tỷ việt nam đồng & không thuộc những loại công trình triển khai đê, đập, cảng, bến cảng, cầu cảng, bến tàu, đập chắn sóng & các công trình thủy lợi; các công trình triển khai cảng hàng không, tàu bay, vệ tinh, không gian; các công trình sửa chữa & đóng tàu; các công trình triển khai năng lượng trên biển & dưới nước; các dự án xe lửa, xe điện, tàu tốc hành & dự án ngầm dưới đất, hầm mỏ: Phí bảo hiểm & mức khấu trừ điều khoản tại khoản một Phụ lục tám phát hành kèm theo Thông tư này.

b) Đối với công trình triển khai không điều khoản tại điểm a khoản một Điều này: công ty bảo hiểm & bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận quy tắc, quy định, phí bảo hiểm & mức khấu trừ trên cơ sở chứng cớ khẳng định công ty đứng đầu nhận tái bảo hiểm công nhận nhận tái bảo hiểm theo đúng quy tắc, quy định, phí bảo hiểm & mức khấu trừ mà công ty bảo hiểm cung ứng cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm quốc tế, tổ chức nhận tái bảo hiểm quốc tế phải được thứ hạng ít nhất “BBB” theo Standard & Poor’s, “B++” theo A.M.Best hoặc các hiệu quả thứ hạng xấp xỉ của các tổ chức có tính năng, kinh nghiệm thứ hạng khác trong năm tài chính gần nhất năm nhận tái bảo hiểm.

2. Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng được bảo hiểm, công ty bảo hiểm được điều khiển tăng phí bảo hiểm nhiều nhất 25% tính trên phí bảo hiểm điều khoản tại điểm a khoản một Phụ lục tám phát hành kèm theo Thông tư này.

3. Trường hợp thời gian triển khai công trình bị kéo dài đối với thời gian điều khoản tại văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư khi giao ước hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm & công ty bảo hiểm phải thỏa thuận về phí bảo hiểm bổ sung vận dụng cho tầm thời gian bị kéo dài. Phí bảo hiểm bổ sung được tính dựa vào phí bảo hiểm điều khoản tại điểm a khoản một Phụ lục tám phát hành kèm theo Thông tư này & tương ứng với thời gian tiến hành công việc tư vấn kéo dài.”

Phí bảo hiểm so với công nhân (CN) thi công trên công trường

Định mức chi phí bảo hiểm so với người lao động thi công trên công trường sẽ tiến hành theo điều khoản tại điểm c khoản 3 Điều 4 Thông tư 329 như sau: “c) Đối với bảo hiểm so với người lao động thi công trên công trường: Quy định tại Phụ lục 9 phát hành kèm theo Thông tư này.” Và căn cứ các nguyên tắc tại Điều 29 Thông tư:

“1. Phí bảo hiểm so với người lao động thi công trên công trường được điều khoản tại Phụ lục 9 phát hành kèm theo Thông tư này.

2. Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng được bảo hiểm, công ty bảo hiểm được điều khiển tăng hoặc giảm phí bảo hiểm nhiều nhất 25% tính trên phí bảo hiểm điều khoản tại Phụ lục 9 phát hành kèm theo Thông tư này”.

Biểu phí bảo hiểm triển khai là căn cứ để khẳng định chi phí số tiền đóng bảo hiểm trong hợp đồng &  tính chi phí hạch toán mua bảo hiểm cho công trình triển khai, phương pháp tính chi phí bảo hiểm trong dự toán triển khai & tính giảm trừ thuế công ty...

Tải các phụ lục thông tư 329/2016/TT-BTC về bảo hiểm công trình triển khai tại đây

 • Phụ lục 1: Mẫu giấy đòi hỏi bảo hiểm công trình trong quá trình xây dựng
 • Phụ lục 2: Mẫu giấy đòi hỏi bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng
 • Phụ lục 3: Mẫu giấy đòi hỏi bảo hiểm so với người lao động thi công trên công trường
 • Phụ lục 4: Mẫu giấy chứng thực bảo hiểm công trình trong quá trình xây dựng
 • Phụ lục 5: Mẫu giấy chứng thực bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng
 • Phụ lục 6: Mẫu giấy chứng thực bảo hiểm so với người lao động thi công trên công trường
 • Phụ lục 7: Biểu phí bảo hiểm, phụ phí bảo hiểm, mức khấu trừ bảo hiểm công trình trong quá trình xây dựng
 • Phụ lục 8: Biểu phí bảo hiểm, mức khấu trừ bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp  tư vấn đầu tư xây dựng
 • Phụ lục 9: Biểu phí bảo hiểm so với người lao động thi công trên công trường
 • Phụ lục 10: Mẫu bản tin sự cố công trình triển khai (đối với bảo hiểm công trình trong quá trình xây dựng)/ bản tin đòi hỏi đòi bồi thường của bên thứ ba (đối với bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng) & đòi hỏi bồi thường
 • Phụ lục 11: Mẫu bản tin tai nạn lao động,  bệnh nghề nghiệp & đòi hỏi bồi thường
 • Phụ lục 12: Bảng trả tiền bồi thường bảo hiểm so với người lao động thi công trên công trường
 • Phụ lục 13: Báo cáo thu nhập phí bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng
 • Phụ lục 14: Báo cáo bồi thường bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng
 • Phụ lục 15: Báo cáo hiệu quả kinh doanh bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng

4. Quy định hợp đồng bảo hiểm xây mới nhất

Quy định ký phối hợp đồng bảo hiểm xây dựng

Theo điều khoản hợp đồng bảo hiểm công trình triển khai trong lúc thi công, bảo hiểm nghề nghiệp tư vấn triển khai & bảo hiểm công nhân (CN) triển khai được tiến hành giao ước theo trình tự tại Điều 6 Thông tư 329/206/TT-BTC như sau:

Bước 1: Bên mua bảo hiểm cung ứng kiến thức cho bên bán bảo hiểm

- Điền đầy đủ kiến thức vào kiểu giấy tờ đòi hỏi bảo hiểm công trình theo điều khoản như sau:

 • Bảo hiểm công trình trong quá trình xây dựng: Mẫu giấy tờ đòi hỏi bảo hiểm Phụ lục một.
 • Bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp tư vấn xây dựng: Mẫu giấy tờ đòi hỏi bảo hiểm Phụ lục 2
 • Bảo hiểm so với người lao động thi công trên công trường: Mẫu giấy tờ đòi hỏi bảo hiểm Phụ lục 3

- Cung cấp cho công ty bán bảo hiểm triển khai dữ liệu liên quan trong Giấy, kiểu bảo hiểm công trình (nếu có) theo đòi hỏi của mỗi cửa hàng bán bảo hiểm.

Bước 2: Doanh nghiệp bán bảo hiểm cân nhắc, so sánh rủi ro trước lúc quyết định nhận bảo hiểm triển khai để thỏa thuận hợp đồng, điều khiển mật độ bảo hiểm so với các công trình có rủi ro cao.

Bước 3: Ký phối hợp đồng bảo hiểm giữa chủ đầu tư/nhà thầu tư vấn/nhà thầu thi công với công ty bảo hiểm & cấp giấy chứng thực bảo hiểm cho bên mua.

rong đó:

 • Hợp đồng bảo hiểm phải đủ content điều khoản tại Điều 13 Luật Kinh doanh bảo hiểm.
 • Chứng nhận bảo hiểm đúng kiểu Mẫu giấy chứng thực bảo hiểm công trình tại  Phụ lục 4, 5, 6 của thông tư 329/2016/TT-BTC theo mỗi kiểu bảo hiểm bắt buộc.

Tags : chung cư xa la xây dựng | phong thủy xây dựng nhà xưởng

Ký phối hợp đồng bảo hiểm trong triển khai công trình

Chấm dứt, thanh lý hợp đồng bảo hiểm xây dựng

Điều 7 thông tư 329 về bảo hiểm triển khai điều khoản vấn đề kết thúc, thanh lý hợp đồng bảo hiểm triển khai sẽ gồm có các tình huống sau:

- Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thanh toán phí bảo hiểm thỏa thuận, trừ tình huống có thỏa thuận nợ phí bảo hiểm. Trong tình huống này bên mua bảo hiểm phải đóng đủ phí bảo hiểm đến giai đoạn kết thúc hợp đồng bảo hiểm.

- Các bên trong hợp đồng bảo hiểm có thỏa thuận về việc hợp đồng bảo hiểm kết thúc trong tình huống tạm ngưng tiến hành công việc trong hợp đồng triển khai hoặc kết thúc hợp đồng triển khai theo điều khoản của pháp luật. Trường hợp này hậu quả pháp lý của việc kết thúc, thanh lý hợp đồng bảo hiểm là:

 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng bảo hiểm bên bán bảo hiểm phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm phần phí bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã đóng thừa (trừ thời gian đã tham dự bảo hiểm & chi phí có lí.
 • Bên mua bảo hiểm phải đóng bổ sung phần phí bảo hiểm còn thiếu.

- Các tình huống kết thúc khác theo điều khoản của pháp luật.

5. Thủ tục giấy tờ đòi hỏi bảo hiểm công trình xây dựng

Các tình huống điều khoản kiểu trừ bổn phận bảo hiểm trong xây dựng

Điều 5 Thông tư 329 về bảo hiểm triển khai khẳng định các tình huống được kiểu trừ bổn phận bảo hiểm trong triển khai bao gồm:

 • Các thiệt hại, tổn thất công trình triển khai mà có nguyên nhân gây ra từ hành vi cố ý;
 • Các thiệt hại, tổn thất công trình triển khai mà không đưa tính chất ngẫu nhiên;
 • Các thiệt hại, tổn thất công trình triển khai mà không lượng hóa được bằng tiền;
 • Các thiệt hại, tổn thất công trình triển khai mà đưa tính chất là thảm họa.

Các thiệt hại, tổn thất gây ra trong tình huống bên mua bảo hiểm không hề có quyền lợi có thể được bảo hiểm theo điều khoản tại khoản 9 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm là: “Quyền lợi có thể được bảo hiểm là quyền có trong tay, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản; quyền, bổn phận nuôi dưỡng, cấp dưỡng so với đối tượng được bảo hiểm.”


Quy trình, thủ tục đòi hỏi bội thường bảo hiểm công trình xây dựngTags : phong thủy xây dựng nhà xưởng | phong thủy xây dựng nhà ống

Thủ tục, giấy tờ đòi hỏi bảo hiểm xây dựng

Theo điều khoản khi các bên có giao ước hợp đồng bảo hiểm thì khi xảy ra event gây ra bổn phận bảo hiểm thì bên được bảo hiểm sẽ phải làm bảo hiểm công trình với những loại giấy tờ cho mỗi kiểu bảo hiểm như sau:

 • Điều 18 Thông tư quy định: Hồ sơ bồi thường bảo hiểm so với công trình triển khai đang thi công;
 • Điều 25 Thông tư quy định: Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp tư vấn xây dựng;
 • Điều 32 Thông tư quy định: Hồ sơ bồi thường bảo hiểm so với người lao động thi công trên công trường;
Nguồn : Tổng hợp *Bài viết đưa tính chất tham khảo

Xem thêm :

> Chi phí, thời hạn bảo hành công trình xây dựng và nhà ở

> Các biện pháp an toàn xây dựng và mức bảo hiểm tai nạn lao động

> Phân loại, phân cấp các nhóm công trình xây dựng cụ thể nhất

> Xây nhà không phép: Quy định xử lý, mức phạt và cách hợp thức hóa

> Quy định chế độ nhà công vụ từng loại và thủ tục xin thuê

> Quy định về diện tích xây dựng, sàn xây dựng, tim tường, thông thủy

> Các quy định về quyền sử dụng và quản lý khu công nghệ cao

Công ty Thành Đô - Xây dựng Chi Cục Thuế Bình Chánh
#Chi tiết

xem video

Lào Cai: Công bố quy hoạch xây dựng khu kinh tế cửa khẩu
#Chi tiết

xem video

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CĂN HỘ MẪU 5 SAO THE WESTERN CAPITAL
#Chi tiết

xem video

Vị trí chung cư 176 Định Công HUD1
#Chi tiết

xem video

Định hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái
#Chi tiết

xem video

Khu phức hợp HUD405 Bình Định - 70 Tây Sơn, Quy Nhơn
#Chi tiết

xem video

Xây dựng Công Viên The Eden City tại Bến Cát
#Chi tiết

xem video

Bán đất khu tái định cư xã Bắc Sơn, các trục đường 767 có 30m.
#Chi tiết

xem video

Cháy Nhà Ở Chung Cư Tại Thành Phố Quy Nhơn Bình Định
#Chi tiết

xem video

Tin Tức 24h : Vĩnh Phúc khởi công xây dựng khu công nghiệp Thăng Long
#Chi tiết

xem video

BSOP NEWS | Số 3: Đầu tư và Định cư - Châu Âu có gì mới?
#Chi tiết

xem video

Tính đạo hàm bằng định nghĩa
#Chi tiết

xem video

Xây dựng Thành Phố Quy Nhơn trở thành MỘT NƠI ĐÁNG SỐNG Bd Tube
#Chi tiết

xem video

Chi Phí Làm Vườn Lan Mini Chỉ Hết 1.300k
#Chi tiết

xem video

Tiến Độ Xây Dựng Tara Residence Block KHẢI HOÀN và KINH ĐÔ ngày 22/11
#Chi tiết

xem video

Xây dựng khu Phức Hợp Fifa 3 Đánh liều 1 phen và cái kết ngọt ngào
#Chi tiết

xem video

Diện mạo Khu đô thị Vạn Phúc sau 5 năm khởi công xây dựng | CAFELAND
#Chi tiết

xem video

CHI TIẾT XÂY DỰNG NHÀ PHỐ DỰ ÁN PHÚC AN GARDEN GIAI ĐOẠN 1 - PKD TRẦN ANH GROUP - 0917999506
#Chi tiết

xem video

Thăm Quan Tiến Độ xây dựng Căn Hộ Mẫu và training dự án The Ruby - Hạ Long
#Chi tiết

xem video

VĂN PHÒNG TÒA NHÀ MINORI OFFICE 67A TRƯƠNG ĐỊNH
#Chi tiết

xem video

THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG ( CLIP 7 ) - KHU NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỊNH HÒA VÀ VÒNG QUANH HỒ TRUNG TÂM
#Chi tiết

xem video

Khu đô thị mới Tp Hà Tiên cũng có thiên đường check in các “kỳ quan thế giới” siêu đẹp đang xây dựng
#Chi tiết

xem video

Các loại hình thiết kế biệt thự Sun Grand City Feria Hạ Long
#Chi tiết

xem video

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ ĐẤT NỀN DỰ ÁN
#Chi tiết

xem video