Thủ tục khai tiền sử dụng đất, đối tượng được miễn giảm và đơn xin

Nội dung bài viết

 1. 1. Tiền sử dụng đất là gì?
 2. 2. Thu tiền sử dụng đất theo điều khoản mới nhất
  1. Đối tượng nộp tiền sử dụng đất
  2. Quy định thu tiền sử dụng đất có nhà ở ổn định từ trước ngày 15/10/1993
  3. Quy định về đóng tiền sử dụng đất có nhà ở ổn định từ ngày 15/10/1993 đến 1/7/2004
 3. 3. Các đối tượng được miễn giảm tiền sử dụng đất
 4. 4. Hướng dẫn phương pháp tính tiền sử dụng đất phải nộp
 5. 5. Quy trình thủ tục nộp tiền sử dụng đất
  1. Hồ sơ nộp tiền sử dụng đất
  2. Trình tự thủ tục nộp đóng tiền sử dụng đất
  3. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất
 6. 6. Thủ tục xin miễn giảm tiền sử dụng đất

1. Tiền sử dụng đất là gì?

Thế nào là giao đất có thu tiền sử dụng đất? Theo điều khoản tại Khoản 21, Điều 3 Luật đất đai 2013, tiền sử dụng đất là tiền mà người tiêu dùng đất cần trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao:

- Đất có thu tiền sử dụng đất

- Đất cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất

- Đất xác nhận quyền sử dụng đất

Quy định giai đoạn khẳng định giá thu tiền sử dụng đất là khi các bạn được Nhà nước giao đất, xác nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất.

2. Thu tiền sử dụng đất theo điều khoản mới nhất

Đối tượng nộp tiền sử dụng đất

Các tình huống thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất bao gồm:

a. Đối tượng được Nhà nước giao đất cho các mục đích:

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để ở

- Tổ chức kinh tế tiến hành dự án đầu tư xây dựng

- Người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế, công ty có nguồn nguồn vốn quốc tế sử dụng đất để đầu tư xây dựng

Tiền sử dụng đất là gì? Các đối tượng cần nộp tiền sử dụng đất

b. Người sử dụng đất được phép chuyển mục tiêu sử dụng đất sang đất ở hoặc đất nghĩa trang trong trường hợp:

- Đất nông nghiệp, phi nông nghiệp được giao không thu tiền sử dụng đất, nay được phép chuyển làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa;

- Giao đất nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất, chuyển sang làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa có thu tiền sử dụng đất;

- Đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) được giao có thu tiền sử dụng đất chuyển sang làm đất ở có thu tiền sử dụng đất;

- Đất nông nghiệp, phi nông nghiệp (không phải là đất ở) được cho thuê nay chuyển sang làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa, việc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

c. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm nhà ở, đất phi nông nghiệp có thời hạn lâu dài trước ngày 01/7/2014 khi được cấp Giấy chứng thực thì phải nộp tiền sử dụng đất.

Trong đó:

- Khi cấp Giấy chứng thực cho hộ gia đình, cá nhân so với đất đã dùng qua đất ổn định trước ngày 15/10/1993 mà không có 1 trong những loại giấy má điều khoản tại khoản một Điều 100 Luật Đất đai như giấy chứng thực quyền sử dụng đất trước 15/10/1993, giấy má chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Khi cấp Giấy chứng thực cho hộ gia đình, cá nhân so với đất đã dùng qua từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 mà không hề có giấy má điều khoản tại khoản một Điều 100 Luật Đất đai;

- Khi cấp Giấy chứng thực cho hộ gia đình, cá nhân so với đất ở được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004;

- Khi cấp Giấy chứng thực cho hộ gia đình, cá nhân so với đất ở được giao không đúng thẩm quyền hoặc do lấn chiếm từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 mà nay được Nhà nước xét cấp Giấy chứng thực.

Quy định thu tiền sử dụng đất có nhà ở ổn định từ trước ngày 15/10/1993

Điều tám Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ với các nguyên tắc mới về nộp thu tiền sử dụng đất trước năm 1993 gồm:

- Không vi phạm pháp luật đất đai

Không phải nộp tiền sử dụng đất so với đất có nhà ở ổn định trong hạn mức từ trước ngày 15/10/1993. 

Cách tính tiền sử dụng đất vượt hạn mức là nộp 1/2 tiền sử dụng đất cho đất vượt hạn mức khẳng định theo phương pháp hệ số điều khiển giá đất hay phương pháp đánh giá trực tiếp, chiết trừ, doanh thu, thặng dư tại giai đoạn có quyết định xác nhận quyền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Vi phạm pháp luật đất đai

Cách tính tiền sử dụng đất khi xác nhận quyền sử dụng đất là nộp 1/2 tiền sử dụng đất với phần diện tích trong hạn mức xác nhận đất ở theo giá đất điều khoản tại Bảng giá đất. Đất vượt hạn mức giao đất nộp 100% tiền sử dụng đất.

- Thu tiền sử dụng đất cấp trái thẩm quyền

Nếu có giấy má khẳng định đã nộp tiền sử dụng đất thì chưa hẳn nộp tiền. Nếu không hề có giấy má khẳng định, phương pháp tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ hồng là cần nộp 40% tiền sử dụng với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở theo giá đất điều khoản tại Bảng giá đất. Nộp 100% tiền sử dụng đất với phần diện tích vượt hạn mức giao đất.

Thu tiền sử dụng đất có nhà ở ổn định từ trước ngày 15/10/1993

Quy định về đóng tiền sử dụng đất có nhà ở ổn định từ ngày 15/10/1993 đến 1/7/2004

Nộp tiền sử dụng đất theo điều khoản sau:

- Không vi phạm pháp luật đất đai

Đất có nhà ở ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 nộp 1/2 tiền sử dụng đất cho phần diện tích trong hạn mức giao đất ở theo giá đất điều khoản tại Bảng giá đất. Nộp 100% tiền sử dụng đất so với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở. 

- Vi phạm pháp luật đất đai

Nộp 100% tiền sử dụng đất trong hạn mức theo giá đất điều khoản tại Bảng giá đất & 100% tiền sử dụng đất vượt hạn mức nếu như có.

Xem thêm các nguyên tắc về  luật xây mới nhất update trên muanhadep.vn.

Thu tiền sử dụng đất có nhà ở ổn định từ ngày 15/10/1993 đến 1/7/2004

- Thu tiền sử dụng đất cấp trái thẩm quyền

Nếu có giấy má khẳng định đã nộp tiền sử dụng đất thì chưa hẳn nộp tiền. Nếu giấy má khẳng định nộp tiền thấp hơn mức thu tiền sử dụng đất theo luật đất đai 1993 thì số tiền đã nộp được quy đổi ra mật độ phần trăm diện tích đã hoàn thiện việc nộp tiền sử dụng đất theo chế độ & giá đất tại giai đoạn đã nộp tiền, phần diện tích đất còn lại thu tiền sử dụng đất theo chế độ & giá đất tại giai đoạn có quyết định xác nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nếu không hề có giấy má khẳng định, cần nộp 1/2 tiền sử dụng với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở theo giá đất điều khoản tại Bảng giá đất. Nộp 100% tiền sử dụng đất với phần diện tích vượt hạn mức giao đất.

3. Các đối tượng được miễn giảm tiền sử dụng đất

Trường hợp nào được miễn giảm tiền sử dụng đất? Thông tư Nghị định 45/2014/NĐ-CP điều khoản điều kiện (ĐK), chế độ về miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công, so với hộ nghèo, thương binh được miễn giảm tiền sử dụng đất, thân nhân liệt sỹ,... 

Các tình huống chưa hẳn nộp tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất chi tiết gồm:

 “Điều 11. Quy định về miễn tiền sử dụng đất

Miễn tiền sử dụng đất trong những tình huống sau đây:

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để tiến hành chế độ nhà ở, đất ở so với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo điều khoản của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực có điều kiện (ĐK) kinh tế - xã hội đặc biệt gian khổ, khu vực biên giới, hải đảo; sử dụng đất để triển khai nhà ở xã hội theo điều khoản của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di chuyển do thiên tai.

Việc khẳng định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc khẳng định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo điều khoản của Chính phủ.

2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng thực lần đầu so với đất do chuyển mục tiêu sử dụng từ đất chưa hẳn là đất ở sang đất ở do tách hộ so với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt gian khổ khu vực đồng bào dân tộc & miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt gian khổ do Thủ tướng Chính phủ điều khoản.

3. Miễn tiền sử dụng đất so với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di dời đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, plan & dự án được cấp có thẩm quyền kiểm duyệt.

4. Miễn tiền sử dụng đất so với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để sắp xếp tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến cư dân khu vực ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền kiểm duyệt.

…”

Các tình huống giảm tiền sử dụng đất với mức giảm theo nguyên tắc:

“ Điều 12. Quy định về giảm tiền sử dụng đất

1. Giảm 1/2 tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở so với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa phận không thuộc phạm vi điều khoản tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; xác nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu so với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục tiêu sử dụng từ đất chưa hẳn là đất ở sang đất ở.

Việc khẳng định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc khẳng định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo điều khoản của Chính phủ.

2. Giảm tiền sử dụng đất so với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất, cấp Giấy chứng thực cho người đang sử dụng đất) so với người có công với cách mạng mà nằm trong diện được giảm tiền sử dụng đất theo điều khoản của pháp luật về người có công.

…”

4. Hướng dẫn phương pháp tính tiền sử dụng đất phải nộp

Theo Điều 4 Nghị định 45/2014/NĐ-CP được chỉnh sửa bởi khoản một Điều 2 Nghị định 135/2016/NĐ-CP, điều khoản về phương pháp tính nộp tiền sử dụng đất 2019 của dự án nhà chung cư, nhà ở xã hội, đất phi nông nghiệp, hộ gia đình, cá nhân được xem như sau:

a. Trường hợp thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá thì phương pháp tính thuế nộp tiền sử dụng đất là số tiền trúng đấu giá.

b. Trường hợp không thông qua đấu giá

Luật đất đai 2013 căn cứ phương pháp tính thu tiền sử dụng đất khi làm sổ hồng dựa theo diện tích đất giao, mục tiêu sử dụng đất & giá đất tính thu tiền sử dụng đất.

Công thức tính tiền sử dụng đất:

Tiền sử dụng đất phải nộp = Giá đất theo mục tiêu sử dụng đất x Diện tích đất - Tiền sử dụng đất được giảm nếu như có - Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất nếu có

Hướng dẫn phương pháp tính tiền sử dụng đất phải nộp

- Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở, giá đất được tính theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc Trung ương điều khoản vận dụng trong tình huống hộ gia đình, cá nhân được xác nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất so với diện tích đất ở trong hạn mức.

- Nếu đất chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì tiền thuế sử dụng đất tính bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;

- Các phương pháp, phương pháp tính chi phí giá tiền sử dụng đất chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu cư dân sang làm đất ở thì điều khoản về giá tính tiền sử dụng đất bằng 1/2 chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp…   

- Việc khẳng định diện tích đất trong hạn mức trong phương pháp tính tiền sử dụng đất ở phải bảo đảm từng hộ gia đình (bao gồm cả hộ gia đình làm nên do tách hộ), cá nhân chỉ được khẳng định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức xác nhận đất ở 1 lần & trong phạm vi 1 tỉnh, TP trực thuộc trung ương.

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chứa nhiều thửa đất trong phạm vi 1 tỉnh, TP trực thuộc trung ương thì theo pháp luật về thu tiền sử dụng đất là  cộng dồn diện tích đất của các thửa đất để khẳng định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức xác nhận đất ở tuy nhiên tổng diện tích đất chọn lựa không vượt quá hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức xác nhận đất ở tại địa phương nơi chọn lựa.

- Công trình nhà ở, công trình hỗn hợp nhiều tầng gắn liền với đất được giao đất cho nhiều đối tượng thì tiền sử dụng đất được phân chia cho các tầng & đối tượng sử dụng được điều khoản chi tiết & cụ thể tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 45/2014/NĐ-CP thu tiền sử dụng đất.

- Nếu được giao đất nhưng vẫn không mang vào sử dụng hoặc chậm tiến độ ghi trong dự án thì người tiêu dùng đất phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất được tính bằng tiền thuê đất từng năm.

5. Quy trình thủ tục nộp tiền sử dụng đất

Thủ tục tính tiền sử dụng đất, nộp giấy tờ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan khoáng sản & môi trường.

Hồ sơ nộp tiền sử dụng đất

- Tờ khai tiền sử dụng đất.

- Văn bản của người tiêu dùng đất đề xuất được miễn, giảm các khoản bổn phận tài chính về đất đai (bản chính) & bản sao các giấy má khẳng định thuộc đối tượng được miễn, giảm theo điều khoản của pháp luật (nếu có).

- Giấy tờ điều khoản tại Điều tám Thông tư  liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016  đối với tình huống có các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo điều khoản của pháp luật.

Trình tự thủ tục nộp đóng tiền sử dụng đất

Căn cứ giấy tờ địa chính do công sở đăng ký đất đai hoặc cơ quan khoáng sản môi trường; quyết định của UBND cấp tỉnh kiểm duyệt giá đất chi tiết & giấy tờ xin cấp Giấy chứng thực, chuyển mục tiêu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, cơ quan thuế sẽ khẳng định tiền sử dụng đất, ra bản tin nộp tiền sử dụng đất & gửi cho hộ gia đình, cá nhân trong thời hạn 5 ngày làm việc.

Tải kiểu bản tin tiền sử dụng đất: tải về.

Hướng dẫn kê khai ghi kiểu tờ khai tiền sử dụng đất 2019: tải về.

Quy trình thủ tục nộp tiền sử dụng đất cùng kiểu tờ khai

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, các bạn phải nộp giá trị nộp tiền sử dụng đất 1/2 đến thẩm quyền thu tiền sử dụng đất  theo Thông báo.

Trong vòng 60 ngày tiếp đó, các bạn phải nộp 1/2 tiền sử dụng đất còn lại theo luật thuế thu tiền sử dụng đất.

Quá thời hạn thì phải nộp tiền chậm nộp so với số tiền chưa nộp theo phương pháp tính phạt chậm nộp tiền sử dụng đất điều khoản của pháp luật về làm chủ thuế trừ tình huống có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất so với những tình huống được ghi nợ.

Trường hợp đang sử dụng đất đã hoàn thiện bổn phận nộp tiền sử dụng đất, nếu người tiêu dùng đất đề xuất điều khiển quy hoạch triển khai cụ thể làm gây ra bổn phận tài chính đất đai (nếu có) thì phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước.

6. Thủ tục xin miễn giảm tiền sử dụng đất

Hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất

Các tình huống được miễn giảm tiền sử dụng đất, nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cần chuẩn bị 1 bộ giấy tờ bao gồm:

1 - Văn bản, giấy đề xuất được miễn giảm tiền sử dụng đất (nêu rõ diện tích, lý do miễn, giảm).

Tải tờ trình, kiểu đơn xin miễn giảm tiền sử dụng đất lần đầu so với người có công, hộ nghèo, thương binh,...  tại đây.

2 - Bản sao công chứng giấy má khẳng định thuộc 1 trong các chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất như: 

Giấy tờ khẳng định là người có công với cách mạng; sổ hộ nghèo; hộ khẩu thường trú hoặc công nhận của UBND cấp xã cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực có điều kiện (ĐK) kinh tế - xã hội gian khổ, khu vực biên giới hải đảo; 

Đối với dự án triển khai nhà ở xã hội được miễn giảm tiền sử dụng đất, cần phải có văn bản chấp thuận đầu tư, kiểm duyệt dự án đầu tư;

Đối với đất triển khai nhà ở cho người phải di chuyển do thiên tai, cần phải có công nhận của cơ quan có thẩm quyền không được bồi thường, trợ giúp di dời tại nơi phải di chuyển.

3 - Các giấy má có liên quan về thửa đất nếu có

Cần đưa theo khẳng định nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân khi nộp giấy tờ. 

Thủ tục giấy tờ xin miễn giảm tiền sử dụng đất

Trình tự thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất

Chú ý nộp giấy tờ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất đồng thời với giấy tờ xin cấp Giấy chứng thực, xin chuyển mục tiêu sử dụng đất.

Quy trình miễn giảm tiền sử dụng đất như sau:

1 - Nộp hồ sơ:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến 1 trong các thẩm quyền quyết định xét miễn giảm tiền sử dụng đất sau:

+ Cơ quan thuế nơi có đất: Dành cho tổ chức kinh tế (cần nộp trong thời hạn 15 ngày từ ngày nhận quyết định giao đất).

+ Chi nhánh công sở đăng ký đất đai cấp huyện: Dành cho hộ gia đình, cá nhân.

2 - Giải quyết đòi hỏi (15 ngày làm việc từ ngày có được hồ sơ):

+ Với tổ chức kinh tế:

Cơ quan thuế khẳng định & phát hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất căn cứ giấy tờ đề xuất miễn, giảm tiền sử dụng đất.

+ Với hộ gia đình, cá nhân:

Văn phòng đăng ký đất đai chuyển giấy tờ đề xuất miễn, giảm tiền sử dụng cho cơ quan thuế. Cơ quan thuế phụ thuộc vào giấy tờ để quyết định việc miễn giảm tiền sử dụng đất.

Trên đấy là kiến thức tiền sử dụng đất là gì, được tính như vậy nào, thủ tục kê khai nộp tiền sử dụng đất, đối tượng nào được miễn giảm tiền sử dụng đất, phương pháp tính miễn giảm với văn bản thông tư chỉ dẫn, điều khoản mới & kiểu quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất để các bạn tìm hiểu thêm.

Tham khảo:  Thuế trước bạ, phí sang tên sổ hồng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 

Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


Tuổi nào hợp nuôi rùa phong thủy trong nhà? Cách nuôi rùa nước và lưu ý

Nội dung bài viếtNuôi rùa xui hay hên? Có nên nuôi rùa trong nhà không?Rùa bò vào nhà là điềm gì, xui hay hên, có nên nuôi hay thả?Tuổi nào nuôi

Có nên mua nhà có người chết? Phong thủy mua nhà cũ phải nằm lòng

Nội dung bài viếtPhong thủy mua nhà cũ: Có cần xem tuổi, chọn năm? Quan điểm về phong thủy mua nhà cũ không cần xem tuổi, chọn năm Quan điểm về

Kích thước, cách bố trí tủ quần áo theo phong thủy để tụ cát khí

Nội dung bài viếtCách chọn tủ quần áo trong phòng ngủ theo phong thủy Kích thước tủ quần áo phù phù hợp với diện tích căn phòng Hình dáng & kiểu

Officetel là gì, được ở không? Các Officetel có giá thuê rẻ nhất

Nội dung bài viếtmột. Officetel là gì? Định nghĩa căn hộ Officetel là gì? Đặc trưng của căn hộ Officetel 2. ưu thế, rủi ro đầu tư Officetel

Những điều cấm kỵ cần biết khi xây nhà, thiết kế nhà ở đừng xem nhẹ

Nội dung bài viếtVị trí xây dựng Dáng nhà Kết cấu nhà Màu sắc nhà Những chú ý khi xây nhà khác cần chú ý Xây dựng nhà của là 1 việc cực kì

Cá phong thủy: Cách nuôi, hướng đặt bể cá cảnh theo tuổi, mệnh

Nội dung bài viếtNuôi cá phong thủy theo tuổiNuôi cá phong thủy theo mệnhMệnh KimMệnh MộcMệnh ThủyMệnh HỏaMệnh ThổSố lượng cá nuôi the

Luật cầm sổ đỏ nhất định nên hiểu rõ, mượn sổ đỏ đi cầm có được không?

Nội dung bài viếtCầm sổ hồng của người khác nhận được không?Có làm lại được sổ hồng bị cầm cố không?Vay tiền cầm cố sổ đỏNhiều người khi có nh

Điều kiện, thủ tục phân lô bán nền và kinh nghiệm mua bán chớ bỏ qua

Nội dung bài viết1. Hình thức phân lô bán nền là gì? 2. Các điều khoản mới nhất về phân lô bán nềnĐiều kiện lập dự án phân lô bán nềnQuy trình

Kim Lâu, Hoàng Ốc, Tam Tai: 3 đại hạn đáng sợ nhất khi làm nhà

Nội dung bài viếtI. Cách tính tuổi Kim Lâu & hóa giải tuổi làm nhà, mua nhà Hạn Kim Lâu là gì? Phạm Kim Lâu có xây nhà được không? Cách tính t

Chế độ nào mát nhất của điều hoà? Chế độ Dry, Auto, Fan hay Cool?

Nội dung bài viếtCác chính sách của điều hòaChế độ Auto của điều hòaChế độ Dry điều hòaChế độ làm hạ nhiệt độ Cool của điều hòaChế độ Fan củ

Kinh nghiệm mua đất vườn, quy định chuyển đổi lên thổ cư ra sao?

Nội dung bài viếtCó nên chọn mua đất vườn không? Đất thổ vườn là gì? Kinh nghiệm mua đất vườn Mua đất làm nhà vườn - Lựa chọn khu vực - Xe

Mẫu hợp đồng thi công lắp đặt nội thất mới nhất và các lưu ý

Nội dung bài viếtKinh nghiệm chọn thuê đơn vị thiết kế & thi công lắp đặt thiết kế bên trong Tìm hiểu những loại hợp đồng thiết kế thi công nội th

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]