Thủ tục, phí, bảng giá chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Nội dung bài viết

 1. một. Quy định về chuyển mục tiêu sử dụng đất
  1. 1.1. Chuyển mục tiêu sử dụng đất là gì?
  2. 1.2. Các tình huống được chuyển quyền sử dụng đất
 2. 2. Thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đất
  1. 2.1. Hồ sơ chuyển mục tiêu sử dụng đất
  2. 2.2. Nộp giấy tờ xin phép biến đổi mục tiêu sử dụng đất
 3. 3. Nộp tiền thuế, phí & lệ phí chuyển quyền sử dụng đất
  1. 3.1. Các khoản chi phí biến đổi quyền sử dụng đất
  2. 3.2. Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục tiêu sử dụng
   1. 3.2.1. Chuyển mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, thổ cư
   2. 3.2.2. Chuyển mục tiêu SDĐ phi nông nghiệp chưa hẳn là đất ở sang đất ở, thổ cư
  3. 3.3. Cách tính lệ phí trước bạ khi chuyển mục tiêu sử dụng đất

1. Quy định về chuyển mục tiêu sử dụng đất

1.1. Chuyển mục tiêu sử dụng đất là gì?

Theo điều khoản về phân kiểu đất mà pháp luật về đất đai điều khoản thì có những loại đất bao gồm:

 • Nhóm đất nông nghiệp
 • Nhóm đất phi nông nghiệp
 • Nhóm đất khác do chính phủ quy định

Trong đó quy chế về mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp & đất phi nông nghiệp (đất thổ cư) có sự đặc biệt cơ bản đó là: điều khoản về đất thổ cư là được phép triển khai nhà vững chắc, mua bán đơn giản. Đối với đất nông nghiệp thì không được phép xây nhà mà chỉ được xây nhà lán để chăn nuôi & trông nom khởi phát nông nghiệp.

Vì vậy với đa số chúng ta muốn mua bán đất có trị giá hơn hay xây nhà ở vững chắc trên một vài kiểu đất nông nghiệp thì sẽ cần phải tiến hành thủ tục lên đất thổ cư. Tức là biến đổi mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp sang thổ cư.

Theo Điều 14 Luật Đất đai 2013 quy định: “Nhà nước quyết định mục tiêu sử dụng đất, plan sử dụng đất & cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất”. Như vậy việc biến đổi mục tiêu sử dụng đất là đổi thay mục tiêu sử dụng đất theo quy hoạch đã được duyệt bằng quyết định hành chính ghi trong giấy chứng thực QSDĐ.

Do đó, nếu như có nhu cầu đổi thay thì người tiêu dùng đất không thể thiếu đòi hỏi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng thủ tục theo điều khoản. Cơ quan nhà nước sẽ cân nhắc các điều kiện (ĐK) để so sánh & quyết định việc cho phép hay không cho phép theo điều khoản về chuyển mục tiêu sử dụng đất hiện hành.

Quy định về chuyển mục tiêu sử dụng đất hiện hành

1.2. Các tình huống được chuyển quyền sử dụng đất

Nhìn chung, theo điều khoản của luật quyển đổi mục tiêu sử dụng đất thì những tình huống có thể đổi thay mục tiêu sử dụng đất bao gồm:

 • Chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất giữa những loại trong cùng group đất nông nghiệp
 • Chuyển đổi mục tiêu sử dụng giữa những loại đất trong cùng group đất phi nông nghiệp
 • Chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, thổ cư.

Cụ thể: Quy định về quyển đổi mục tiêu sử dụng đất hiện hành theo Luật Đất đai 2013 hiện hành nêu rõ các tình huống được chuyển mục tiêu sử dụng đất tại Điều 57 gồm có:

a.    Chuyển từ đất trồng lúa => đất trồng cây lâu đời, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b.   Chuyển từ đất trồng cây mỗi năm khác => đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c.    Chuyển từ đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng gia công => sử dụng vào mục tiêu khác trong group đất nông nghiệp;

d.   Chuyển từ đất nông nghiệp => đất phi nông nghiệp (thổ cư, đất ở)

e.   Chuyển từ đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất => đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

f.    Chuyển từ đất phi nông nghiệp chưa hẳn là đất ở => đất ở;

g.    Chuyển từ đất triển khai công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục tiêu công cộng có mục tiêu kinh doanh, đất gia công, kinh doanh phi nông nghiệp chưa hẳn là đất thương mại, dịch vụ => đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất triển khai công trình sự nghiệp sang đất cơ sở gia công phi nông nghiệp.

Thông thường việc biến đổi nổi tiếng nhất về mục tiêu sử dụng đất ngày nay đó là:

 • Chuyển từ đất nông nghiệp lên đất thổ cư,
 • Chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở
 • Chuyển từ đất phi nông nghiệp chưa hẳn là đất ở => đất ở;

Thủ tục & giấy tờ xin chuyển mục tiêu sử dụng đất

2. Thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đất

Để có thể chuyển mục tiêu sử dụng đất thì theo điều khoản sẽ phải tiến hành các thủ tục từ việc chuẩn bị giấy tờ chuyển mục tiêu sử dụng đất theo mục tiêu tới việc khẳng định có cơ quan có thẩm quyền & nộp giấy tờ xin biến đổi.

Đồng thời người tiến hành biến đổi sẽ phải tiến hành các bổn phận thuế theo bảng giá biến đổi mục tiêu sử dụng đất hiện hành. thời buổi này, những người tiêu dùng đất nếu như có nhu cầu biến đổi mục tiêu sử dụng đất sẽ vận dụng các nguyên tắc tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP chỉ dẫn thi hành Luật Đất đai 2013.

Theo đó điều khoản chuyển mục tiêu sử dụng đất cần phải tuân theo các thủ tục điều khoản tại Điều 69 của nghị định.

2.1. Hồ sơ chuyển mục tiêu sử dụng đất

Hồ sơ chuyển mục tiêu sử dụng đất chuẩn bị theo điều khoản tại Điều 11 điều khoản về đăng ký biến đổi mục tiêu sử dụng đất gồm có :

-          Đơn xin phép chuyển mục tiêu sử dụng đất theo: Mẫu số 01 phát hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014.

-          Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK phát hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

-          Giấy chứng thực quyền sử dụng đất; Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng thực quyền có trong tay nhà ở & quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận)."

2.2. Nộp giấy tờ xin phép biến đổi mục tiêu sử dụng đất

Người sử dụng đất có nhu cầu biến đổi mục tiêu sử dụng đất thì sẽ phải chuẩn bị giấy tờ đầy đủ theo điều khoản & nộp giấy tờ lên cơ quan nhà nước có thầm quyền.

Thứ nhất: Cơ quan khoáng sản & môi trường có bổn phận thẩm định hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm tra nhu cầu chuyển mục tiêu sử dụng đất; chỉ dẫn người tiêu dùng đất tiến hành bổn phận tài chính theo điều khoản của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất; lãnh đạo update, chỉnh lý cơ sở tài liệu đất đai, giấy tờ địa chính.

Thứ 2: UBND cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất được phân cấp tại điều 59 Luật đất đai như sau:

-          UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cho phép biến đổi mục tiêu sử dụng đất trong các trường hợp: biến đổi mục tiêu sử dụng đất so với tổ chức

-          UBND cấp huyện có thẩm quyền cho phép biến đổi mục tiêu sử dụng đất trong các trường hợp: biến đổi mục tiêu sử dụng đất so với cá nhân, hộ gia đình.

Nếu hộ gia đình, cá nhân xin phép chuyển mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục tiêu thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì không thể thiếu văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước lúc quyết định;

Thứ 3: Thực hiện các bổn phận tài chính theo điều khoản.

3. Nộp tiền thuế, phí & lệ phí chuyển quyền sử dụng đất

3.1. Các khoản chi phí biến đổi quyền sử dụng đất

Theo điều khoản người muốn chuyển mục tiêu quyền sử dụng đất phải tiến hành các bổn phận tài chính đầy đủ gồm có các chi phí, lệ phí & thuế chuyển mục tiêu sử dụng đất. 

- Thứ nhất, tiền sử dụng đất. Quy định tại Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP cho biết để chuyển mục tiêu sử dụng đất sẽ phải nộp tiền sử dụng đất như sau:

+ Diện tích đất được giao, được chuyển mục tiêu sử dụng, được xác nhận quyền sử dụng đất.

+ Mục đích sử dụng đất.

+ Giá đất tính thu tiền sử dụng đất

Vì vậy bảng giá biến đổi mục tiêu sử dụng đất sẽ không cố định mà nó dựa vào các nhân tố diện tích, điều khoản về giá đất, mục tiêu sửa dụng đất sau biến đổi.

Đồng thời, luật cũng cũng khẳng định rõ những chính sách sử dụng đất, quyền & bổn phận của người tiêu dùng đất được hưởng theo kiểu đất sau thời điểm được chuyển mục tiêu sử dụng.

- Thứ 2, lệ phí trước bạ khi chuyển mục tiêu sử dụng.

3.2. Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục tiêu sử dụng

Tiền sử dụng đất là 1 trong những khoản tiền sử dụng đất vận dụng cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức kinh tế, người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế, công ty có nguồn nguồn vốn quốc tế. Luật điều khoản rõ tiền sử dụng đất là bổn phận mà người tiêu dùng đất khi được giao đất, xác nhận quyền sử dụng đất & cho phép chuyển mục tiêu sử dụng.

Cách tính giá biến đổi mục tiêu sử dụng đất sẽ vận dụng riêng cho mỗi tình huống không giống nhau như: chi phí biến đổi đất nông nghiệp sang thổ cư khác biến đổi giữa các group đất nông nghiệp với nhau…

Chuyển mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, thổ cư

3.2.1. Chuyển mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, thổ cư

Trường hợp 1: chuyển từ đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở sang làm đất ở thì phải nộp tiền sử dụng bằng 1/2 mức chênh lệch tiền sử dụng tính theo giá đất ở & tiền sử dụng tính theo giá đất nông nghiệp.

Trường hợp 2: chuyển từ đất nông nghiệp được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì phải nộp tiền bằng mức chênh lệch tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở & tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp

3.2.2. Chuyển mục tiêu SDĐ phi nông nghiệp chưa hẳn là đất ở sang đất ở, thổ cư

+ Chuyển mục tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 1/7/2014 mà chưa hẳn là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục tiêu sang đất ở thì chưa hẳn nộp tiền sử dụng đất.

+ Chuyển mục tiêu sử dụng đất đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014, khi được chuyển mục tiêu sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng:

Chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại giai đoạn có quyết định chuyển mục tiêu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Chuyển mục tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp chưa hẳn là đất ở được Nhà nước cho thuê dưới hình thức trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê. Khi được chuyển mục tiêu sang đất ở cùng lúc với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng:

Mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp 1 lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại giai đoạn có quyết định chuyển mục tiêu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Chuyển mục tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp chưa hẳn là đất ở được Nhà nước cho thuê dưới hình thức trả tiền thuê đất mỗi năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại giai đoạn có quyết định chuyển mục tiêu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Nếu chuyển mục tiêu sử dụng từ đất gia công kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có xuất xứ nhận chuyển nhượng đất ở của hộ gia đình, cá nhân sang đất ở để tiến hành dự án đầu tư từ ngày 1-7-2014 quay về sau thì nộp tiền sử dụng đất bằng:

Mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo quy hoạch triển khai cụ thể của dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt trừ tiền sử dụng đất tính theo quy hoạch triển khai cụ thể triển khai nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tại giai đoạn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất.

+ Nếu chuyển mục tiêu sử dụng từ đất gia công kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài có xuất xứ được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 1/7/2004 sang đất ở để tiến hành dự án đầu tư từ ngày 1/7/2014 quay về sau thì nộp tiền sử dụng đất bằng:

Mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ tiền sử dụng đất tính theo giá đất tính thu tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê của đất gia công kinh doanh phi nông nghiệp (thương mại, dịch vụ) thời hạn 70 năm tại giai đoạn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất.

Về cơ bản phương pháp tính tiền chuyển mục tiêu sử dụng đất sẽ phụ thuộc vào mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của kiểu đất sau thời điểm chuyển mục tiêu sử dụng đất & tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của kiểu đất trước lúc chuyển mục tiêu sử dụng đất.

3.3. Cách tính lệ phí trước bạ khi chuyển mục tiêu sử dụng đất

Quy định về lệ phí trước bạ so với đất chuyển mục tiêu sử dụng được điều khoản như sau: Khi được cho phép biến đổi mục tiêu sử dụng đất từ đất trồng cây lâu đời sang đất ở thì sẽ cần đăng ký biến động về đất đai trước rồi mới được biến đổi mục tiêu sử dụng nếu đáp ứng đủ điều kiện (ĐK) biến đổi theo điều khoản.

Nếu tổ chức, cá nhân có đất được chuyển quyền sử dụng đất sau thời điểm xin phép biến đổi thì sẽ phải nộp lệ phí trước bạ.

Mức tính lệ phí trước bạ trong tình huống này được xem là 0,5% & giá tính lệ phí trước bạ là giá do UBND cấp tỉnh phát hành tại giai đoạn kê khai nộp lệ phí trước bạ.

Trên đấy là tất cả những content liên quan đến vấn đề chuyển quyền sử dụng đất gồm có các kiến thức như: các tình huống được chuyển quyền sử dụng đất, thủ tục & giấy tờ biến đổi quyền sử dụng đất & phương pháp tính chi phí biến đổi mục tiêu sử dụng đất.

Mong rằng độc giả sẽ nhận được nhiều kiến thức bổ ích & biết được quyền & bổn phận của mình trong những công việc sử dụng đất đai ở đây & có thể update nhiều tin pháp luật địa ốc cụ thể tại muanhadep.vn.

Tag : Túi tự đan | Túi handmade | Túi tự đan canvas | Túi tự đan handmade | Túi handmade đẹp | Túi xách nữ
Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


SẢN PHẨM ĐƯỢC TÀI TRỢ

Giá Từ 0đ.
Giá Từ 1,500đ.
Giá Từ 5,000đ.
Giá Từ 35,000đ.
Giá Từ 179,000đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 5,000đ.
Giá Từ 59,000đ.
Giá Từ 799,000đ.
Giá Từ 6,500đ.
Giá Từ 80,000đ.
Giá Từ 1,000đ.

Ngày tốt nhập trạch, chuyển nhà tháng 2/2021 theo tuổi 12 con giáp

Trước khi tiến hành 1 việc quan trọng nào đó, người ta hay xem ngày lành tháng tốt để hứa hẹn có 1 khởi đầu mới tốt đẹp, nhiều vận may & tránh các điề

Người cư trú, không cư trú là gì? Mẫu xác nhận cư trú, tạm trú mới

Nội dung bài viếtNgười cư trú & người không cư trú là gì? Người cư trú Người không cư trú Luật cư trú dành cho người quốc tế Quy định về tạm

Phong thủy tình duyên cho người độc thân, vật phong thủy cầu duyên cực tốt

Nội dung bài viếtBố trí nhà ở theo phong thủy cuốn hút tình duyên Trang sức, vật phẩm phong thủy kích hoạt tình duyên Nhiều người vẫn nghĩ là, c

Đặt thiềm thừ cóc 3 chân theo hướng dẫn này thì tiền vào như nước

Từ lâu thiềm thừ cóc 3 chân ngậm tiền được gọi là biểu tượng chiêu tài trong phong thủy. Nếu các bạn chưa chắc chắn tác dụng phong thủy của thiềm thừ

Mẫu giấy hợp đồng cho tặng đất viết tay mới nhất và thủ tục, lệ phí

Nội dung bài viếtĐiều kiện để làm hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất Thủ tục cho tặng quyền sử dụng đất Các giấy má cần chuẩn bị: Quy trình c

Phong thủy phòng ngủ, giường ngủ, màu sơn theo tuổi, mệnh chuẩn

Nội dung bài viếtHướng phòng ngủ, phong thủy kê giường ngủ Hướng phòng ngủ Vị trí đặt giường ngủ theo phong thủy Kích thước giường ngủ theo ph

Nhận biết phong thủy phòng trọ xấu cần tránh ở kẻo rước họa vào thân

Nhiều người nghĩ là đi thuê nhà không nhất thiết cần quan tâm đến phong thủy phòng trọ bởi mình chưa hẳn là chủ căn nhà đó. Tuy nhiên phòng trọ chỉ là

Phân loại, phân cấp các nhóm công trình xây dựng cụ thể nhất

Nội dung bài viếtI. Phân kiểu & phân cấp các công trình xây dựngCách phân kiểu công trình xây dựngPhân kiểu các cấp công trình xây dựngII. Quy

Mua chung cư sau 50 năm thì sao? Nắm rõ các quy định hiện hành

Nội dung bài viếtNhà chung cư 50 năm là gì?Chung cư sổ đỏ 50 năm Chung cư cho thuê 50 nămKhác biệt giữa chung cư 50 năm & chung cư trọn đời (l

Cách treo lịch trong nhà theo phong thủy kích hoạt vận khí tốt nhất

Nội dung bài viết1. Treo lịch giấy chỗ nào trong nhà hợp phong thủy?Treo lịch ở phòng kháchTreo lịch ở phòng thờTreo lịch phòng làm việc2. C

Tiêu chí phân hạng chung cư, tính giá căn hộ trung bình hiện nay

Nội dung bài viết1. Cách tính giá thành căn hộ chung cư2. Tiêu chí phân hạng chung cư ở Việt NamChung cư hạng A (chung cư cao cấp)Chung cư hạn

Cập nhật quy định thu hồi đất và giá đền bù giải phóng mặt bằng

Nội dung bài viếtQuy định thu hồi, bồi thường đất đai hiện hành Thu hồi, bồi thường đất là gì? Các tình huống bị tịch thu đất Thu hồi đất vì m